formell årsredovisning 2018

Vill du ha ett tryckt exemplar maila info@stendorren.se

stendörren i korthet

Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bägge bidragande faktorer till att Stendörren summerar ett mycket starkt 2018.

Driftnetto 355 Mkr
Förvaltningsresultat 174 Mkr
Antal fastigheter 121 st
Uthyrningsbar yta m2 718000
Fastighetsvärde 8476 mkr
Medarbetare 51 st

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 31%
 • Upplands-Bro, 12%
 • Botkyrka, 7%
 • Västerås, 7%
 • Enköping, 6%
 • Täby, 5%
 • Södertälje, 4%
 • Uppsala, 4%
 • Eskilstuna, 4%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Övrigt, 10%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 44%
 • Lätt industri, 23%
 • Kontor, 22%
 • Handel, 10%
 • Övrigt, 1%

Driftnetto

Marknadsvärde

Hyresintäkter

Uthyrningsbar yta

VD har ordet

Stark finansiell måluppfyllelse

Starkt resultat och fortsatt fokus på tillväxt tillsammans med nya huvudägaren. År 2018 var ett intensivt och det mest händelserika året för Stendörren hittills. Att sammanfatta 2018 görs nog enklast genom följande: Vi har under året accelererat transaktionstakten (upp 262 % från 2017), bytt noteringsplats till Nasdaq Stockholms huvudlista, ökat driftnettot med 12 % och året avslutades med att EQT gick in som ny huvudägare i bolaget.

 

 

Mikael Nicander, VD Stendörren Fastigheter AB

Läs hela vd ordet

Året som gått

 • Stendörren tecknande ett 15-årigt hyresavtal med Eskilstuna kommunfastigheter. Uthyrningen avser drygt 4 400 m2 lager i Svista industriområde i Eskilstuna.
 • Bolaget genomförde en tilläggsemission om 350 miljoner kronor inom ramen för bolagets befintliga obligationsram med ca 2,5 års återstående löptid.
 • Den 10 april bytte Stendörrens aktie handelsplats till Nasdaq Stockholms huvudlista för medelstora bolag, Mid Cap. Första dag för handel på huvudlistan var 10 april 2018.
 • Via upptagandet av nya fastighetskrediter säkerställde bolaget likviditet för lösen av obligationsförfall om 430 miljoner kronor.
 • Två 12-åriga hyresavtal tecknades med Hedin Bil avseende två nya bilanläggningar i fastigheten Båglampan 25 i Ulvsunda, Bromma. Efter byggnation kommer bilanläggningarna omfatta dryga 9 000 m2 försäljnings- och verkstadslokaler.
 • Bolaget emitterade en 3-årig, icke säkerställd obligation om 350 miljoner kronor (inom ett rambelopp om 1 miljard kronor) till Stibor plus 4,2 %.
 • Bolaget förvärvade fastigheterna Enköping Romberga 23:52 samt Eskilstuna Vakten 15 i två separata transaktioner. Det samlade fastighetsvärdet i transaktionerna uppgick till 74 miljoner kronor och hyresvärdet till 6 miljoner kronor.
 • Stendörren förvärvade åtta fastigheter i Västerås från Castellum varigenom bolaget betydligt stärker sin position i denna delmarknad. Fastigheterna omfattar totalt ca 41 500 m2 lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad om ca 90 %. Det överenskomna fastighetsvärdet uppgick till 345 miljoner kronor.
 • Sex fastigheter förvärvades i Bromma och Spånga som omfattande totalt ca 58 000 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 921 miljoner kronor. Det samlade årshyresvärdet, fullt uthyrt, beräknas till 83 miljoner kronor och den initiala uthyrningsgraden i portföljen uppgår till ca 91 %.
 • Bolaget förvärvade fastighet i Åkerby industriområde i Täby omfattande knappa 10 000 m2 till ett överenskommet fastighetsvärde om 103 miljoner kronor.
 • Stendörren sålde fastigheten Järfälla Veddesta 2:43 till Corem Fastigheter till ett överenskommet värde uppgående till 325 miljoner kronor.
 • Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real Estate ett kontanterbjudande
  till aktieägarna i Stendörren om att överlåta samtliga sina A- och B-aktier i Stendörren. Vid det tillfället hade Chicago Holding ingått förvärvsavtal med Kvalitena AB (publ), med flera, omfattande totalt 26,13 % av aktierna och 50,06 % av rösterna i Stendörren. Vid erhållandet av erforderliga regulatoriska tillstånd fullföljde Chicago Holding tillträdet av aktier i Stendörren den 14 december 2018. Vid utgången av året kontrollerade EQT Real Estate 50,06 % av rösterna och 39 % av kapitalet i Stendörren.
 • Stendörren tecknande tilläggsavtal med bolagets största hyresgäst, Coop Logistik AB innebärande en förlängning av det nuvarande hyresavtalet som omfattar ca 129 000 m2 lagerlokaler i GreenHub Bro.
 • I en tilläggsemission till befintlig obligationsram emitterade Stendörren icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor.
 • Stendörren tecknande nytt hyresavtal med det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall AB i konceptfastigheten Point Nacka. Hyresavtalet omfattar dryga
  2 800 m2 och löper på 10 år.

4 goda skäl att äga en stendörrenaktie

1. Stabilt kassaflöde

Stendörrens bas utgörs av fastigheter för lager och lätt industri med hög uthyrningsgrad, många hyresgäster och långa hyresrelationer.

2. God tillväxt

Stendörren är verksamt i Stockholms och Mälardalens tillväxtregioner. Sedan starten har fastighetsvärdet och beståndets uthyrningsbara area tredubblats och förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda.

3. Värdetillväxt i projekt

Stendörrens fastighetsutveckling skapar förutsättningar för god värdetillväxt genom strategiskt placerade fastigheter med möjligheter till förädling via detaljplanearbete och nyproduktion.

4. Hög och trygg avkastning

Genom en portföljstrategi som bygger på en bas av starkt kassaflöde och god värdetillväxt genom fastighetsutveckling, har vi kontinuerligt försett våra ägare med en hög avkastning.

Stendörrens aktie

Stendörren Fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B). Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation.

Läs mer om Aktien

Affärsidé & mål

Affärsidé

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm och Mälardalen med fokus på fastigheter för lager och lätt industri.

Mål

Stendörren Fastigheter ska skapa en hög, riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter.

balanserad portfölj

Bra balans mellan avkastningsfastigheter och projektfastigheter med låg utvecklingsrisk ger en hög, trygg och långsiktig avkastning.

affärsmodell

finansiella mål

 

AVKASTNING PÅ
EGET KAPITAL

Långsiktigt uppvisa en
genomsnittlig årlig
avkastning på eget kapital
om lägst 12 %.

utfall 2018

 

16%

Genom bidrag från alla verksamhetens
delar, dvs. förvaltning, utveckling
och förvärv, uppgick avkastningen på
genomsnittligt eget kapital till 16 %.

historiskt utfall

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Ska långsiktigt uppgå
till lägst 2,0 gånger.

2,3 ggr

Räntetäckningsgraden ligger väl över
målet om 2,0. Tabellen till höger visar
dels det faktiska utfallet som var 2,3,
samt utfallet exklusive engångskostnader
hänförliga till budprocessen under
kvartalet (ljusblå del av stapeln)
som var 2,6.

soliditet

Soliditeten ska långsiktigt
uppgå till 35 % (och aldrig
understiga 20 %).

32%

Efter 6 kvartal med soliditet på eller
över det långsiktiga målet sjunker
soliditeten något under andra halvåret
som följd av de stora förvärv som
gjorts under perioden.

Möt våra medarbetare

-Ett sammansvetsat team och en förstående arbetsgivare är bland det bästa sakerna med mitt arbete. Möt Anna Forsberg som är en av våra förvaltare på Stendörren.

Varför valde du Stendörren?
Jag tycker att det är väldigt roligt att arbeta på ett fastighetsbolag som först och främst äger sina fastigheter, och som dessutom har egen driftspersonal och projektorganisation under ett och samma tak. Sedan är det väldigt spännande att jobba inom ett så expansivt företag. När jag började hade Stendörren ca sju anställda, nu är vi femtio!

Läs mer

händelser efter 2018

 • Vid extra bolagsstämma i januari beslutades att antalet styrelseledarmöten ska
  bestå av sex ledarmöten samt nyval av styrelseledarmötena Henrik Orrbeck, Anders Tägt, vilka ersätter Knut Pousette, Hans Runesten och Jenny Wärmé som avböjt omval. Styrelsens sammansättning fram till nästa årsstämma består av Seth Liberman (ordförande), Helena Levander, Carl Mörk, Andreas Philipson, Henik Orrbeck och Anders Tägt.
 • Den 29 januari utsåg den nya styrelsen Mikael Nicander till ny VD i Stendörren och ersatte Fredrik Brodin som varit bolagets VD sedan börsnoteringen i november 2014.
 • Stendörren växer ytterligare i Albybergs verksamhetsområde i Haninge kommun
  genom förvärv av fastigheten Kalvsvik 16:23. Överenskommet fastighetsvärde
  var 75 miljoner kronor och årshyresvärdet i den fullt uthyrda fastigheten uppgår till drygt 5 miljoner kronor.

 

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support