formell årsredovisning 2019

Vill du ha ett tryckt exemplar maila info@stendorren.se

stendörren i korthet

Vårt kundorienterade arbetssätt och den starka utvecklingen för våra fastigheter inom huvudsegmenten lager och lätt industri är bägge bidragande faktorer till att Stendörren summerar ett starkt 2019.

Driftnetto 397 Mkr
Förvaltningsresultat 135 Mkr
Antal fastigheter 124 st
Uthyrningsbar yta m2 731000
Fastighetsvärde 9147 mkr
Medarbetare 55 st

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 31%
 • Upplands-Bro, 12%
 • Botkyrka, 7%
 • Västerås, 7%
 • Enköping, 6%
 • Täby, 5%
 • Södertälje, 4%
 • Uppsala, 4%
 • Eskilstuna, 4%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Övrigt, 10%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 44%
 • Lätt industri, 23%
 • Kontor, 22%
 • Handel, 10%
 • Övrigt, 1%

Driftnetto

Marknadsvärde

Hyresintäkter

VD har ordet

Stark utveckling för kärnverksamheten

Under 2019 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter och driftnetto, jämfört med 2018. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.
/Erik Ranje, VD Stendörren Fastigheter AB

Läs hela vd ordet

Året som gått

 • Stendörren har vuxit ytterligare i Albybergs verksamhetsområde i Haninge kommun genom förvärv av fastigheten Kalvsvik 16:23. Överenskommet fastighetsvärde var 75 miljoner kronor och årshyresvärdet i den fullt uthyrda fastigheten uppgår till drygt 5 miljoner kronor.
 • Den nya detaljplanen för kvarteret Tegelbruket i Botkyrka vann laga kraft. Den nya detaljplanen omfattar cirka 800 lägenheter och cirka 10 000 m2 kommersiella lokaler.
 • Stendörren tecknade ett 3-årigt hyresavtal med Skanska Sverige AB avseende 1 400 m2 i Vinsta industriområde. Lokalen används som etableringskontor för Skanskas uppdrag Förbifart Stockholm.
 • Stendörren tecknade ett 5-årigt avtal med E-trafik i Sverige AB. Uthyrningen avser 1 490 m2 lager och kontor i Spånga.
 • Den 1 oktober tillträddes två fastigheter i Enköping och Södertälje omfattande cirka 8 300 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 87 miljoner kronor.
 • Ett 5-årigt avtal tecknades med REXAB Flytt och tungtransport Aktiebolag avseende 740 m2 lager i Enköping.
 • Stendörren och Stockholm Vatten AB har ingått i ett hyresavtal avseende en lokal på 2 968 m2 i Högdalen, Stockholm. Avtalet gäller fram till 2030.
 • Den 21 oktober flyttade Stendörren  kontoret till nya ändamålsenliga  lokaler i Garnisonen.
 • Stendörren emitterade under tredje kvartalet hybridobligationer till ett nominellt värde om 800 miljoner kronor med evig löptid som redovisas som eget kapital. Samtidigt utnyttjades möjlighet till förtidslösen av utestående obligationslån om 710 miljoner vars ordinarie slut-förfall är i juli 2020. Dessa åtgärder innebär en väsentlig förstärkning av bolagets soliditet och skapar utrymme för framtida tillväxt.

4 goda skäl att äga en stendörrenaktie

1. Stabilt kassaflöde

Stendörrens bas utgörs av fastigheter för lager och lätt industri med hög uthyrningsgrad, många hyresgäster och långa hyresrelationer.

2. God tillväxt

Stendörren är verksamt i Stockholms och Mälardalens tillväxtregioner. Sedan starten har fastighetsvärdet och beståndets uthyrningsbara area tredubblats och förutsättningarna för fortsatt tillväxt är goda.

3. Värdetillväxt i projekt

Stendörrens fastighetsutveckling skapar förutsättningar för god värdetillväxt genom strategiskt placerade fastigheter med möjligheter till förädling via detaljplanearbete och nyproduktion.

4. Hög och trygg avkastning

Genom en portföljstrategi som bygger på en bas av starkt kassaflöde och god värdetillväxt genom fastighetsutveckling, har vi kontinuerligt försett våra ägare med en hög avkastning.

Stendörrens aktie

Stendörren Fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B). Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation.

Läs mer om Aktien

Affärsidé & mål

Affärsidé

Stendörren Fastigheter skapar långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm och Mälardalen med fokus på fastigheter för lager och lätt industri.

Mål

Stendörren Fastigheter ska skapa en hög, riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter.

balanserad portfölj

Bra balans mellan avkastningsfastigheter och projektfastigheter med låg utvecklingsrisk ger en hög, trygg och långsiktig avkastning.

affärsmodell

finansiella mål

 

AVKASTNING PÅ
EGET KAPITAL

Långsiktigt uppvisa en
genomsnittlig årlig
avkastning på eget kapital
om lägst 12 %.

utfall 2019

 

9%

Genom bidrag från alla verksamhetens
delar, dvs. förvaltning, förädling
och förvärv, uppgick avkastningen på
genomsnittligt eget kapital till 9,0 %.

historiskt utfall

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Ska långsiktigt uppgå
till lägst 2,0 gånger.

1,8 ggr

Räntetäckningsgraden påverkades av en engångspost om
21 miljoner kronor i samband med förtida återinlösen av ett
obligationslån vilket ersattes av en hybridobligation. Om hybrid-
obligationen varit utestående under hela året hade ränte-
täckningsgraden uppgått till 2,4.

soliditet

Soliditeten ska långsiktigt
uppgå till 35 % (och aldrig
understiga 20 %).

41%

Soliditeten stiger från föregående
period huvudsakligen drivet av emissionen
av hybridkapital och uppgår till 41%.

Möt våra medarbetare

– Mitt jobb är väldigt varierat, dynamiskt och socialt. Möt Binh Nguyen som är projektledare för transaktioner på Stendörren.

Innan jag började här hade Stendörren som mål att noteras på Nasdaq Stockholm. Jag visste att jag tidigt skulle få axla en stor roll, genomföra många roliga affärer och inte
minst arbeta med just listbytesprocessen, och det tidigt i min egen karriär, berättar hon.

Läs mer

händelser efter 2019

 • Fastigheten Botkyrka Skyttbrink 15, omfattande cirka 6 500 m2 lokalyta, förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor.
 • Den 22 januari avhölls en extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB varvid styrelsen utökades med en ledamot till totalt sju ledamöter. Till styrelseordförande utsågs Anders Tägt och som ny ledamot utsågs Nisha Raghavan. Övriga ledamöter omvaldes intill slutet av nästa årsstämma.
 • Den 5 februari 2020 utsåg styrelsen Erik Ranje till ny VD i Stendörren. Erik Ranje ersätter Mikael Nicander som varit bolagets VD sedan början av 2019.

 

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support