formell årsredovisning 2020

Vill du ha ett tryckt exemplar maila info@stendorren.se

stendörren i korthet

Stendörren är ett fastighetsbolag med fokus på att skapa långsiktig tillväxt och värdeökning genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter för lager, logistik och lätt industri i Stockholm och Mälardalen. Genom att erbjuda våra kunder lokaler som stödjer deras verksamhet, skapar vi långsiktiga relationer som kan generera en hög, riskjusterad avkastning till våra aktieägare.

Driftnetto 481 Mkr
Förvaltningsresultat 254 Mkr
Antal fastigheter 123 st
Uthyrningsbar yta m2 742000
Fastighetsvärde 9553 mkr
Medarbetare 54 st

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 31%
 • Upplands-Bro, 12%
 • Botkyrka, 8%
 • Västerås, 6%
 • Enköping, 6%
 • Täby, 5%
 • Södertälje, 4%
 • Uppsala, 4%
 • Eskilstuna, 4%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Övrigt, 11%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 30%
 • Lätt industri, 14%
 • Kontor, 8%
 • Handel, 7%
 • Verksamhetslokaler, 41%

Driftnetto

Marknadsvärde

Hyresintäkter

VD har ordet

Fortsatt hög efterfrågan

De positiva siffrorna påvisar en stark finansiell utveckling för Stendörren, trots den pågående covid-19 pandemin som präglat det gångna året.
/Erik Ranje, VD Stendörren Fastigheter AB

Läs hela vd ordet

Året som gått

 • Fastigheten Botkyrka Skyttbrink 15, omfattande cirka 6 500 m2 lokalyta, förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor.
 • Den 5 februari 2020 utsåg styrelsen Erik Ranje till ny VD i Stendörren. Erik Ranje ersätter Mikael Nicander som varit bolagets VD sedan början av 2019.
 • Stendörren tecknade ett 12-årigt hyresavtal avseende kontorsyta om 5 351 m2 med Infocare Service AB, leverantör av IT-tjänster, i fastigheten Båglampan 35.
 • Huddinge kommun undertecknade ett 10-årigt hyresavtal med Stendörren i fastigheten Luna 1. Kommunen bedriver kontor och daglig verksamhet i lokalen som omfattar totalt 2 238 m2.
 • Den 21 oktober avyttrades fastigheten Stenvreten 7:87 till Fortifikationsverket till ett överenskommet värde om 50 miljoner kronor.
 • Stendörren tecknade ett 5-årigt avtal med Gräsvårdsmaskiner i Malmö AB. Uthyrningen avser totalt 994 m2 industrilokal i fastigheten Boländerna 35:5 i Uppsala.
 • Den 30 oktober förvärvades fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 omfattande ca 7 900 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 66 miljoner kronor.
 • Under tredje och fjärde kvartalet kompletterades bolagets ledningsgrupp med Johan Malmberg som transaktionschef, Anders Nilsson som förvaltningschef och vice VD, Maria Jonsson som utvecklingschef och Linn Johansson som bolagets HR-chef. Vidare anslöt sig Mikael Andersom som strategichef till organisationen under året.

4 goda skäl att äga en stendörrenaktie

1. Stabilt kassaflöde

Stendörrens bas utgörs av fastigheter för lager, logistik och lätt industri med många hyresgäster och långa hyresrelationer.

2. God tillväxt

Stendörren är verksamt i Stockholms och Mälardalens till- växtregioner. Sedan starten 2014 har fastighetsvärdet och beståndets uthyrningsbara area tredubblats och förutsättningarna för fortsatt tillväxt bedöms som goda.

3. Värdetillväxt i projekt

Stendörrens fastighetsutveckling skapar förutsättningar för god värdetillväxt genom strategiskt placerade fastigheter med möjligheter till förädling via detaljplanearbete och nyproduktion.

4. Hög och trygg avkastning

Genom en portföljstrategi som bygger på en bas av starkt kassa-flöde och god värdetillväxt genom fastighetsutveckling, har vi kontinuerligt försett våra ägare med en hög avkastning.

Stendörrens aktie

Stendörren Fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B). Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation.

Läs mer om Aktien

Affärsidé & mål

Stendörrens fokus är att investera i industriområden i Stockholmsregionen och
ta tillvara på den starka tillväxt som finns där. Genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter i de områdena bidrar bolaget till nya arbetstillfällen och ett trivsamt samhälle. På så sätt gör fastigheterna skillnad. Inte bara för hyresgästernas verksamheter och affärer, utan även för området de ligger i, och för människorna som bor och jobbar där – samtidigt som det skapar en hög, riskjusterad avkastning för Stendörrens aktieägare.

Affärsidé

Stendörren skapar långsiktig tillväxt och en hög riskjusterad avkastning genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstockholm och Mälardalen med fokus på fastigheter för lager, logistik och lätt industri. Som tidigare annonserats utvärderar bolaget även nya marknader.

Mål

Stendörren ska skapa en hög, riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter.

affärsmodell

finansiella mål

 

AVKASTNING PÅ
EGET KAPITAL

Långsiktigt uppvisa en
genomsnittlig årlig
avkastning på eget kapital
om lägst 12 %.

utfall 2020

 

7%

Utfallet om 7 % förklaras av att det egna kapitalet ökat på grund av emission av hybridobligationer kombinerat med en begränsad värdeutveckling av bolagets fastigheter kopplad till engångskostnader för ett antal specifika projekt.

historiskt utfall

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Ska långsiktigt uppgå
till lägst 2,0 gånger.

2,9 ggr

Räntetäckningsgraden ligger väl över målet om 2,0 gånger.

soliditet

Soliditeten ska långsiktigt
uppgå till 35 % (och aldrig
understiga 20 %).

40%

Soliditeten ligger väl över målet om 35 %.

händelser efter 2020

 • I januari 2021 publicerade Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) sin rating av Stendörren Fastigheter AB. NCR tilldelade Stendörren betyget BB-, stabila utsikter.
 • Stendörren emitterade under januari 2021 obligationer till ett nominellt värde om 700 miljoner kronor med en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 365 baspunkter. Samtidigt utnyttjades möjlighet till förtidslösen av utestående obligationslån om 650 miljoner med ordinarie slutförfall är i juni 2021.
 • Under första kvartalet 2021 har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Fredrik Holmström som bolagets Hållbarhetschef.
 • Den 1 mars 2021 förvärvades fastigheten Västerås Hovmästaren 2 omfattande ca 8 600 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 102 miljoner kronor.
 • Stendörrens hyresgäst Exploria AB försattes i konkurs 2021-03-15. Exploria var redan innan covid-19 en svag hyresbetalare varför de finansiella effekterna är begränsade.

 

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support