formell årsredovisning 2021

Vill du ha ett tryckt exemplar maila info@stendorren.se

stendörren i korthet

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

Driftnetto 488 Mkr
Förvaltningsresultat 267 Mkr
Antal fastigheter 135 st
Uthyrningsbar yta m2 793000
Fastighetsvärde 11693 mkr
Medarbetare 55 st

Geografisk fördelning, hyresintäkter

 • Stockholm, 30%
 • Upplands-Bro, 13%
 • Västerås, 8%
 • Botkyrka, 7%
 • Eskilstuna, 5%
 • Enköping, 5%
 • Täby, 5%
 • Uppsala, 3%
 • Södertälje, 3%
 • Nacka, 3%
 • Järfälla, 3%
 • Flen, 3%
 • Danmark, 2%
 • Övrigt, 11%

FÖRDELNING UTHYRNINGSBAR YTA, % AV TOTAL YTA

 • Lager och logistik, 46%
 • Lätt industri, 21%
 • Kontor, 21%
 • Sällanköpshandel, 10%
 • Övrigt, 2%

Driftnetto

Marknadsvärde

Totala intäkter

VD har ordet

Ett år med tydlig ökad aktivitet och värdetillväxt

Vi har, trots ökad osäkerhet i vår värld, goda möjligheter att fortsätta på inslagen väg med ökad aktivitet inom uthyrning, förvärv och inte minst fastighetsutveckling.
/Erik Ranje, VD Stendörren Fastigheter AB

Läs hela vd ordet

Året som gått

 • Den 18 januari får Stendörren sin första rating från Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR). NCR tilldelade Stendörren betyget BB-, stabila utsikter.
 • 6 maj meddelar Stendörren att de utvecklar ca 350 bostäder i
  Botkyrka i egen regi.
 • Den 1 och 2 juli etablerar sig Stendörren på en ny marknad, Viared i Borås, genom förvärv av lagerfastigheter för 84 respektive 45 miljoner kronor. ”Vi ser goda tillväxtmöjligheter i Västsverige” kommenterar Erik Ranje, VD.
 • Den 19 juli justerar Stendörren utdelningspolicyn och adderar ett nytt finansiellt mål; att den årliga tillväxten i långsiktigt substansvärde ska överstiga 15 procent.
 • Den 6 oktober meddelar Stendörren att de utvecklar en logistikbyggnad i ett snabbväxande logistikområde – Brunna, i Upplands-Bro – vilket utgör startskottet på utvecklingen av bolagets byggrätter i området.
 • Den 19 november görs det första förvärvet utanför Sverige, när en industrifastighet för 135 mkr förvärvas i Köpenhamnsregionen. Den 15 respektive 22 december förvärvas ytterligare två fastigheter i Köpenhamn.
 • Den 3 december gör Stendörren sitt första förvärv i Norge, genom en industri- och lagerfastighet för 55 miljoner kronor i Osloregionen.
 • Den 20 december ingår Stendörren ett avtal avseende hållbarhetslänkad finansiering om totalt 1,7 miljarder kronor.

4 goda skäl att äga en stendörrenaktie

1. Stabilt kassaflöde

Stendörrens bestånd består av högavkastande fastigheter inom lager, logistik och lätt industri med långa hyresavtal. Den diversifierade basen av hyresgäster består av såväl väletablerade små och medelstora företag som större internationella företag i olika branscher.

2. hållbar tillväxt

Stendörrens fastigheter är strategiskt belägna i Storstockholm och Mälardalens tillväxtregioner (sett till både befolkning och ekonomi). I takt med att efterfrågan på lokaler inom logistik och lätt industri i tätorter ökar, ökar också hyresnivåerna, medan utbudet minskar på grund av den urbanisering som leder till omvandlingar av fastigheter för annan användning till exempel bostäder.

3. Värdetillväxt i projekt

Stendörrens projektportfölj innehåller möjligheter för nybyggnation av attraktivt belägna logistikfastigheter samt vidareutveckling av fastigheter inom lätt industri. Dessutom skapar omvandling av fastigheter för alternativ användning, främst bostadsändamål, ytterligare utvecklingspotential.

4. Hög och trygg avkastning

Stendörren har bankfinansiering från flera av de ledande nordiska bankerna. Obligationsfinansiering som komplement (seniora icke säkerställda obligationer och hybridobligationer). Finanspolicy för att balansera risker (belånings- och refinansieringsrisker).

Stendörrens aktie

Stendörren Fastigheters B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap (Ticker: STEF-B). Här hittar du information om ägare och insynspersoner samt relevant skatteinformation.

Läs mer om Aktien

Affärsidé & mål

Stendörrens fokus är att investera i fastigheter för lager, logistik- och lätt industri i tillväxtregioner, främst i Storstockholmsregionen och Mälardalen. Genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter i sådana områden bidrar bolaget till nya arbetstillfällen och ett trivsamt samhälle. På så sätt gör fastigheterna skillnad. Inte bara för hyresgästernas verksamheter och affärer, utan även för områdena de ligger i, och för människorna som bor och jobbar där – samtidigt som det skapar en hög, riskjusterad avkastning för Stendörrens aktieägare.

Affärsidé

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar bolaget verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

Mål

Stendörren ska skapa en hög, riskjusterad avkastning för sina aktieägare genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter.

finansiella Mål

Stendörren har fyra finansiella mål:
• att uppvisa en långsiktig genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om lägst 12 procent
• att den årliga tillväxten i långsiktigt substansvärde ska överstiga 15 procent
• att räntetäckningsgraden långsiktigt ska uppgå till lägst 2,0 gånger
• att soliditeten långsiktigt ska uppgå till 35 procent (och aldrig understiga 20 procent)

affärsmodell

finansiella mål

 

AVKASTNING PÅ
EGET KAPITAL

Att uppvisa en långsiktig genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital om lägst 12 procent.

utfall 2021

 

26%

Avkastningen på genomsnittligt eget kapital (beräknat på 12 månaders genomsnitt) uppgick vid periodens slut till 26 procent.

historiskt utfall

RÄNTETÄCKNINGSGRAD

Att räntetäckningsgraden långsiktigt ska
uppgå till lägst 2,0 gånger

3,0 ggr

Räntetäckningsgraden uppgår till 3,0 gånger.

nav tiillväxt

Att den årliga tillväxten i långsiktigt substansvärde ska överstiga 15 procent

37%

Vid periodens utgång uppgick tillväxt i långsiktigt substansvärde till 37 procent.

soliditet

Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till 35 procent (och aldrig understiga 20 procent)

43%

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 43 procent.

händelser efter 2021

 • Den 4 januari gör Stendörren sitt fjärde förvärv i Köpenhamnsregionen.
 • Den 20 januari meddelar Stendörren ytterligare tre erhållna bygglov inom lager och logistik.
 • I januari erhåller Stendörren bibehållen rating från Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BB-, stabila utsikter.
AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support