projekt 

 

fastighetsutveckling

Bolagets tre delområden inom fastighetsförädling, nyproduktion och bostadsutveckling.

Läs hela kapitlet

 

fastighetsförädling

Genom fastighetsförädling tillvaratar Stendörren fastigheternas möjlighet att möta kundernas behov av ändamålsenliga lokaler. Genom att utveckla, höja kvaliteten och modernisera skapas förutsättningar för bibehållna och långa kundrelationer. Det genererar stabila kassaflöden och värdetillväxt.

nyproduktion

Stendörren arbetar aktivt med att tillvarata befintliga byggrätter och tillskapa nya. I beståndet finns idag både detaljplanelagda byggrätter och framtida byggrätter som tillskapas genom ett aktivt detaljplanearbete. Utvecklingen av byggrätter drivs med utgångspunkt från marknadens efterfrågan.

bostadsutveckling

När Stockholmsregionen växer förändras också markanvändningen i många områden där Stendörren har fastighetsbestånd. Urbaniseringen leder till att det i många traditionella lager- och industriområden skapas ett omvandlingstryck mot bostäder. Stendörren arbetar med att identifiera omvandlingsmöjligheter och utvecklingspotential i fastighetsbeståndet, och där det finns rätt förutsättningar att bidra till att det tas fram nya detaljplaner för bostäder.

pågående projekt

Under 2021 har Stendörren sökt och erhållit flertalet bygglov samt även startat byggnation av nya byggnader. Två bygglovsansökningar avser logistik och tre avser mindre byggnader för lätt industri. Samtliga pågående projekt är belägna i väletablerade och expansiva områden där det finns en tydlig efterfrågan. Bolaget erbjuder marknaden hållbara, moderna och verksamhetsanpassade lokaler.

hjulsmeden

I Bäckby industriområde utanför Västerås utvecklar Stendörren funktionella lokaler med utmärkt skyltläge för olika typer av verksamheter. Fastigheterna erbjuder flexibla lokaler för små eller medelstora verksamheter med inriktning på lager, lätt industri eller handel.

 • Projekt: Nyproduktion lättindustri
 • Område: Bäckby industriområde, Västerås
 • Adress: Gjutjärnsgatan 8
 • Area: ca 2 600 kvm
 • Byggstart: Årsskiftet 2021/2022

LIBROBÄCK

I Librobäck utanför Uppsala utvecklar Stendörren funktionella verksamhetslokaler i attraktiva storlekar. Målet med projektet i Librobäck är att erbjuda flexibla och moderna verksamhetslo-kaler för företag med behov av mindre till medelstora lokaler för lager eller enklare produktion.

 • Projekt: Nyproduktion lättindustri
 • Område: Librobäck, Uppsala
 • Adress: Libro ringväg 27, Uppsala
 • Area: ca 2 100 kvm
 • Byggstart: Årsskiftet 2021/2022

VIBY 19:66

Stendörren äger och förvaltar sex fastigheter i Brunna som är helt eller delvis bebyggda. Planerna är att utveckla den obebyggda marken för att möta efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler för en eller flera hyresgäster som vill dra nytta av det utmärkta logistikläget. Inom Viby 19:66 nyproducerar Stendörren en logistikbyggnad om ca 6 000 kvm. Det är den första etappen av två på fastigheten.

 • Projekt: Nyproduktion logistik
 • Område: Brunna, Upplands-Bro
 • Adress: Symmetrivägen 9–11
 • Area: ca 12 000 kvm, varav 6 000 i en första etapp
 • Byggstart: Hösten 2021

ALMNÄS

I Almnäs i Stockholm syd, ett av Stockholms mest attraktiva och expansiva logistiklägen, utvecklar Stendörren sina fastigheter med höga ambitioner vad gäller hållbarhet, funktion
och flexibilitet. I området pågår nyproduktion av logistik, men det planeras även för nyproduktion av lokaler för mindre lager eller lättare industriverksamhet. Etapp 1 utgörs av en logistik-byggnad om ca 11 500 kvm som uppförs med höga hållbarhetsmål.

 • Projekt: Nyproduktion logistik
 • Område: Almnäs, Södertälje
 • Adress: Regementsgatan
 • Area: ca 11 500 kvm
 • Byggstart: Hösten 2021

bostadsutveckling

Under året har Stendörren fortsatt arbetet med utveckling av befintliga och nya bostadsbyggrätter. I Botkyrka har Stendörren en detaljplan som medger utveckling av ca 800 bostäder och ca 10 000 kvm kommersiella lokaler. I juni erhöll Stendörren bygglov för den första etappen omfattande två bostadskvarter.

Stendörren har under året arbetat med att identifiera nya områden och fastigheter att planlägga för bostadsändamål. Byggrätter för bostäder kan antingen skapas på obebyggd mark, i anslutning till en befintlig byggnad eller genom att konvertera befintliga byggnader.

 

 

 

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support