Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Stendörrens högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Stendörren Fastigheter AB:s årsstämma 2022 kommer att hållas tisdagen den 24 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen inkomma med sådant förslag till styrelsen via Stendörren Fastigheter AB, Att: Styrelsen, Linnegatan 87B, 115 23 Stockholm alternativt via e-mail till info@stendorren.se. Sådant förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 april 2022 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman

Dokumentation inför tidigare bolagsstämmor återfinns nedan, dock återfinns dokumentation inför den extrastämma som hölls den 5 november 2014 på effnet.com

 

Tidigare bolagsstämmor

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support