Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Stendörren Fastigheters högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan aktieägarna kallas till en extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Dokumentation inför tidigare bolagsstämmor återfinns nedan, dock återfinns dokumentation inför den extra bolagsstämma som hölls den 5 november 2014 på effnet.com.

Årsstämma 2023

Stendörren Fastigheter AB:s årsstämma 2023 kommer att hållas tisdagen den 23 maj 2023 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska skriftligen inkomma med sådant förslag till styrelsen via Stendörren Fastigheter AB, Att: Styrelsen, Linnegatan 87B, 115 23 Stockholm alternativt via e-mail till info@stendorren.se. Sådant förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 april 2023 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till stämman.

Tidigare bolagsstämmor

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support