Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Stendörrens högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

ÅRSSTÄMMA 2021

Stendörrens årsstämma äger rum onsdagen den 20 maj 2021 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 kan göra detta via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller brev till Stendörren Fastigheter AB (publ), Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast den 15 februari 2021.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska göra det genom att begära detta skriftligen hos Stendörrens styrelse. Förslag ska, för att bolaget ska få skälig tid att kunna ta in det i kallelsen till årsstämman, ha inkommit till bolaget senast den 1 april 2021. Skicka gärna din begäran till bolagsstamma@stendorren.se.

Tidigare bolagsstämmor

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support