Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Stendörrens högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

 

Årsstämma 2019

Stendörren Fastigheter AB:s årsstämma 2019 kommer att hållas den 22 maj 2019 kl. 13:30 i Advokatfirman Vinges kontor i Stockholm.

Kallelsen till årsstämman skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Anmälan från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 13 mars 2019 för att kunna tas in i kallelsen. Sådan anmälan skickas via e-post eller brev till följande adress:

Stendörren Fastigheter AB (publ)
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm
bolagsstamma@stendorren.se

 

Tidigare bolagsstämmor

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support