Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Stendörrens högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 22 JANUARI 2020

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 22 januari 2020, klockan 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 januari 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 januari 2020 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.
Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ombeds att i god tid före bolagsstämman inge fullmakt i original, bestyrkt kopia av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt till höger.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 16 januari 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

 

Årsstämma 2020

Stendörrens årsstämma äger rum onsdagen den 20 maj 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 kan göra detta via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller brev till Stendörren Fastigheter AB (publ), Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Förslag ska, för att hinnas tas i beaktande av valberedningen, inkomma senast onsdagen den 1 april 2020.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska göra det genom att begära detta skriftligen hos Stendörrens styrelse. Förslag ska, för att bolaget ska få skälig tid att kunna ta in det i kallelsen till årsstämman, ha inkommit till bolaget senast onsdagen den 1 april 2020. Skicka gärna din begäran till bolagsstamma@stendorren.se.

Tidigare bolagsstämmor

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support