Bolagsstämmor

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Stendörrens högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämma måste hållas inom sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma. Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Extra bolagsstämma

23 januari 2019

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825–4741, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 januari 2019, klockan 11.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 januari 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 17 januari 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ombeds att i god tid före bolagsstämman inge fullmakt i original, bestyrkt kopia av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.stendorren.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 17 januari 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Extra bolagsstämma 23 januari 2019

Årsstämma 2019

Stendörren Fastigheter AB:s årsstämma 2019 kommer att hållas den 22 maj 2019 i Stockholm.

Kallelsen till årsstämman skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Anmälan från aktieägare att få ett ärende behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 13 mars 2019 för att kunna tas in i kallelsen. Sådan anmälan skickas via e-post eller brev till följande adress:

Stendörren Fastigheter AB (publ)
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm
bolagsstamma@stendorren.se

Tidigare bolagsstämmor

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support