Valberedning

Valberedning

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) har genom beslut på årsstämman den 20 maj 2021 antagit följande principer för utseende av valberedning:

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av styrelseordföranden och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelseordföranden eller annan styrelseledamot.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande ledamöter:

• Johannes Wingborg (ordförande i valberedningen), utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB;
• Henrik Orrbeck, utsedd av Stendörren Real Estate AB;
• Oscar Christensson, utsedd av Altira AB; och
• Andreas Philipson, styrelsens ordförande.

Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 11 februari 2022 via Stendörren Fastigheter AB, Att: Valberedningen, Linnegatan 87B, 115 23 Stockholm alternativt via e-mail till info@stendorren.se.
Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets webbplats. Årsstämman i Stendörren Fastigheter AB kommer att hållas den 24 maj 2022.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support