Valberedning

Valberedning

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) har genom beslut på årsstämman den 24 maj 2022 fastställt att de principer för utseende av valberedning som antogs den 20 maj 2021 alltjämt ska gälla:

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av styrelseordföranden och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara styrelseordföranden eller annan styrelseledamot.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedning inför årsstÄmman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

  • Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (ordförande i valberedningen)
  • Andreas Philipson, styrelseordförande i Stendörren Fastigheter AB (publ)
  • Henrik Orrbeck, Stendörren Real Estate AB
  • Oscar Christensson, Altira AB

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningens ordförande Johannes Wingborg per telefon, 073-964 07 03. Sådana förslag och synpunkter ska ha inkommit senast den 1 mars 2023 för att hinna beaktas av valberedningen.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support