Valberedning

Valberedning

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) har genom beslut på årsstämman den 22 maj 2019 antagit följande principer för utseende av valberedning.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå från att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara den av styrelsen inom sig utsedda ledamoten.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämma, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts

 

VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen inför årsstämman 2020 har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

– Johannes Wingborg, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) (Valberedningens ordförande)
– Oscar Christensson, Altira AB
– Henrik Orrbeck, Stendörren Real Estate AB
– Helena Levander, styrelseledamot i Stendörren

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post eller brev till följande adress senast den 1 april 2020.
bolagsstamma@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)
Linnégatan 87B
115 23 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 och samtidigt på bolagets hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 20 maj 2020.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support