Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2020-2025

Vid extra bolagsstämma den 30 september 2020 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner, i enlighet med nedan angivna villkor.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 57 befintliga och framtida anställda inom Stendörren Fastigheter-koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Verkställande direktör och vice verkställande direktör kan teckna maximalt 250 000 teckningsoptioner, övriga ledande befattningshavare maximalt 100 000 teckningsoptioner och övriga anställda maximalt 2 500 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Varje teckningsoption berättigar under en period om två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 september 2025 till teckning av en ny stamaktie av serie B bolaget till en teckningskurs om 175 kronor. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och teckningskursen för teckningsoptionerna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för teckningsoptionerna.

Rätten att vederlagsfritt teckna samtliga teckningsoptioner tillkommer Stendörren Fastigheter, varefter teckningsoptionerna överlåts av bolaget till deltagare i programmet till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget och deltagarna ingå ett avtal som reglerar en så kallad vesting-modell, innebärande att fem procent av deltagares teckningsoptioner intjänas varje kvartal från dagen som teckningsoptionerna överläts till deltagaren. Avtalet reglerar även att bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Stendörren Fastigheter-koncernen upphör eller om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Bolagets rätt att återköpa teckningsoptioner kommer att variera beroende på om deltagarens teckningsoptioner intjänats eller inte.

Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman 2020 innebär incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 125 000 teckningsoptioner, en utspädning per år om cirka 0,76 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 0,43 procent av det totala antalet röster i bolaget, och en utspädning under hela programmets löptid om cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget och cirka 2,2 procent av det totala antalet röster i bolaget. Bolaget och deltagare i programmet kan däremot komma att träffa en överenskommelse om att bolaget ska köpa tillbaka deltagarens teckningsoptioner mot kontant betalning vid utgången av incitamentsprogrammet istället för att deltagaren utnyttjar teckningsoptionerna för att teckna nya stamaktier av serie B i bolaget.

AKUT

08-518 331 99

Måndagar-Torsdagar 08:30-16:30, Fredagar 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

JOUR

0771-103 500

Hjälp &
Support