Incitamentsprogram

Incitamentsprogram 2020-2025

Vid extra bolagsstämma den 30 september 2020 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner, i enlighet med nedan angivna villkor.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 57 befintliga och framtida anställda inom Stendörren Fastigheter-koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att anställda erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Verkställande direktör och vice verkställande direktör kan teckna maximalt 250 000 teckningsoptioner, övriga ledande befattningshavare maximalt 100 000 teckningsoptioner och övriga anställda maximalt 2 500 teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Varje teckningsoption berättigar under en period om två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 september 2025 till teckning av en ny stamaktie av serie B bolaget till en teckningskurs om 175 kronor. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av och teckningskursen för teckningsoptionerna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för teckningsoptionerna.

Rätten att vederlagsfritt teckna samtliga teckningsoptioner tillkommer Stendörren Fastigheter, varefter teckningsoptionerna överlåts av bolaget till deltagare i programmet till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget och deltagarna ingå ett avtal som reglerar en så kallad vesting-modell, innebärande att fem procent av deltagares teckningsoptioner intjänas varje kvartal från dagen som teckningsoptionerna överläts till deltagaren. Avtalet reglerar även att bolaget förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i Stendörren Fastigheter-koncernen upphör eller om deltagaren önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna. Bolagets rätt att återköpa teckningsoptioner kommer att variera beroende på om deltagarens teckningsoptioner intjänats eller inte.

Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget per dagen för kallelsen till extra bolagsstämman 2020 innebär incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga 1 125 000 teckningsoptioner, en utspädning per år om cirka 0,76 procent av det totala antalet aktier i bolaget och cirka 0,43 procent av det totala antalet röster i bolaget, och en utspädning under hela programmets löptid om cirka 3,8 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget och cirka 2,2 procent av det totala antalet röster i bolaget. Bolaget och deltagare i programmet kan däremot komma att träffa en överenskommelse om att bolaget ska köpa tillbaka deltagarens teckningsoptioner mot kontant betalning vid utgången av incitamentsprogrammet istället för att deltagaren utnyttjar teckningsoptionerna för att teckna nya stamaktier av serie B i bolaget.

Incitamentsprogram 2018-2021

Vid årsstämman den 23 maj 2018 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 100 000 teckningsoptioner, i enlighet med nedan angivna villkor.

Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 47 personer, inkluderat samtliga ledande befattningshavare. Incitamentsprogrammet innebär att anställda, som ingått avtal om förköp med bolaget, erbjuds att förvärva teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black&Scholes värderingsmodell. Varje anställd kan teckna maximalt 10 000 teckningsoptioner. Eftersom maximalt 100 000 teckningsoptioner kan emitteras i programmet kommer deltagarnas tilldelning justeras ned om total efterfrågad teckning från deltagarna överstiger 100 000 teckningsoptioner. Vid sådan nedjustering kommer samtliga deltagare behandlas lika och därmed erhålla likvärdigt antal teckningsoptioner. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av incitamentsprogrammet.
Borttaget: Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie av serie B under perioden 13 augusti – 22 augusti 2018, dock som minimum aktiens kvotvärde. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i Stendörren Fastigheter AB (publ) under perioden 15 september – 30 september 2021.

Priset per teckningsoption ska fastställas av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen enligt ovan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black&Scholes värderingsmodell. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan. Teckningskursen för teckningsoptionerna kan bli föremål för justering enligt vad som framgår av villkoren för teckningsoptionerna.

Teckning av teckningsoptioner ska ske från den tid då priset per teckningsoption fastställs enligt ovan, dock senast den 7 september 2018. Betalning ska ske kontant senast den 7 september 2018. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden respektive betalningsperioden.

I samband med tilldelning av teckningsoptioner till deltagare i programmet ska bolaget, med vissa undantag, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om den deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före dess att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär det föreslagna programmet, vid utnyttjande av samtliga 100 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,36 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

Incitamentsprogram 2017-2020

Vid årsstämman den 23 maj 2017 antogs ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande en emission av högst 550.000 teckningsoptioner med åtföljande rätt för Bolagets anställda till teckning av högst 550.000 nya aktier av serie B. Deltagarna har förvärvat teckningsoptionerna till marknadsvärde, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmetod. Varje deltagare äger rätt att under perioden från och med den 1 maj 2020 till och med den 31 maj 2020 teckna en ny aktie av serie B i Bolaget per teckningsoption för en teckningskurs som motsvarar 125 procent av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under perioden från och med den 9 maj 2017 till och med den 22 maj 2017, dock med förbehåll för eventuell sedvanlig omräkning enligt optionsvillkoren. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med 330.000 kronor genom utgivande av 550.000 aktier (kvotvärde 0,6 kronor), dock med förbehåll för eventuell sedvanlig omräkning enligt optionsvillkoren.

Styrelsen beslutade vid ett styrelsemöte den 27 juni 2017 att tilldela 395.800 teckningsoptioner. Således kan lika många aktier tillkomma efter utnyttjandeperioden 1 maj 2020 till 31 maj 2020.

Incitamentsprogram 2014-2016

Vid extra bolagsstämma den 5 november 2014 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett personaloptionsprogram. Syftet med personaloptionsprogrammet är att premiera ett långsiktigt engagemang hos koncernens personal, att tillse att bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i personalens ersättning och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan koncernens personal och dess aktieägare.

Personaloptionsprogrammet omfattar samtliga anställda i Koncernen samt på hel- eller deltid inhyrd personal vid tidpunkten för offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké. Beslut om tilldelning fattas av styrelsen i samband med offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké, första gången avseende räkenskapsåret 2014 och sista gången avseende räkenskapsåret 2016. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och kan utnyttjas av innehavaren från och med den 1 mars 2018 till och med den 30 april 2018.

Akut

08-518 331 99

Vardagar 08:30-16:30, fre 8.30-15.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Jour (övriga tider)

020-62 00 40

Hjälp &
support