Skip to content

Bakgrund

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

2022

Bolaget får sitt första bygglov för bostäder, omfattande totalt 326 lägenheter och ett parkeringshus i Botkyrka. Stendörren etablerar sig även i Helsingfors i juli 2022. Bolagets portfölj ökar till 148 fastigheter med ett totalt fastighetsvärde på 12,4 miljarder kronor vid årets slut.

2021

Stendörrens förvärvsaktivitet höjs avsevärt och antalet fastigheter i portföljen ökar till 135 stycken med ett totalt fastighetsvärde om 11,7 miljarder kronor i slutet av året. Förvärv görs i Borås men också för första gången utanför Sverige – i Köpenhamn och Oslo. Obligationer för totalt 1,3 miljarder emitteras under året, vilket möjliggör högre tillväxttakt. Utdelningspolicyn justeras och ett nytt finansiellt mål adderas – att den årliga tillväxten i långsiktigt substansvärde ska överstiga 15 procent. Bolaget beslutar att utveckla 350 bostäder i Botkyrka i egen regi och bygglov erhålls. Därutöver erhåller bolaget bygglov avseende ett flertal andra anläggningar inom lager, logistik och lätt industri runt om i Mälardalen.

2020

Erik Ranje tillträder som ny VD och bolagets ledningsgrupp förnyas. Koncernens fastighetsvärde stiger och uppgår vid årets slut till 9,5 miljarder kronor. Hyresintäkterna ökar med 7 procent till 631 miljoner kronor och driftnettot ökar med 21%, trots utbrytande pandemi med stora effekter för hyresgäster och samhället i övrigt.

2019

Bolagets fastighetsvärde växer till 8,6 miljarder kronor, med ett fastighetsbestånd på 122 stycken fastigheter. Bolaget emitterar under året en hybridobligation som innebär en finansiering på 800 miljoner kronor och en väsentlig förstärkning av bolagets soliditet.

2018

Bolagets aktie handlas från 10 april 2018 på Nasdaq Stockholms huvudlista. Flera fastigheter förvärvas och hyresintäkterna ökar med 19% under året, fastighetsbeståndet består nu av 121 stycken fastigheter med ett fastighetsvärde på 8,4 miljarder. Den 27/11 offentliggjorde EQT Real Estate ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren och vid utgången av året kontrollerar EQT Real Estate 57,2% av rösterna i bolaget.

2017

Stendörren fortsätter arbetet med att utveckla Nygårds industriområde och lanserar det under namnet GreenHub Bro – det ska bli Sveriges modernaste och grönaste logistikcentrum.

Stendörren fortsätter sin tillväxtresa och har nu 100 fastigheter med en uthyrbar yta på 603 000 m2 och ett fastighetsvärde på ca 6,5 miljarder.

2016

Stendörren utökar sin närvaro i Upplands-Bro kommun och påbörjar utvecklingen för att skapa ett nytt logistikcentra i Nygårds industriområde.

I september får bolaget även ett positivt startbesked från Botkyrka kommun för framtagande av ny detaljplan på fastigheten Tegelbruket 1. Förslaget till ny detaljplan omfattar cirka 800 nya bostäder samt lokaler för handel och annan verksamhet.

Stendörren äger nu 95 fastigheter till ett värde om 5,8 miljarder kronor. Bolaget lanserar sitt första Point-hus i Nacka, utvecklat efter ett nytt koncept för förädlande av industri- och kontorsfastigheter i attraktiva geografiska lägen.

2015

Bolaget fortsätter att växa genom att förvärva fler fastigheter, samtidigt som uppbyggnaden av en organisation fortsätter med bl.a. uppbyggnaden av en egen uthyrningsorganisation.

Stendörren förstärker den geografiska positioneringen i Mälardalen genom att förvärva sin första fastighet i Uppsala och äger nu fastigheter för 5,4 miljarder.

2014

Stendörren noteras på First North på Stockholmsbörsen med ett fastighetsbestånd på 2,2 miljarder och ca 275 000 m2 uthyrbar yta. Samtidigt påbörjas uppbyggnaden av en egen organisation.

Bolaget påbörjar en kraftig tillväxtresa tack vare en hög transaktionstakt dubblas fastighetsvärdet till 4,4 miljarder och fastighetsbeståndet består nu av 75 stycken fastigheter i Storstockholm och Mälardalen.