Skip to content

Operationell excellens

Vi strävar efter att vara strategiskt framsynta och bevakar marknaden för att minimera riskerna i vår värdekedja och organisation.

Stendörren strävar efter att vara strategiskt framsynta och ha en god förståelse för den marknads- och samhällsutveckling som bolaget befinner sig i. Samtidigt bevakar vi risker och osäkerhetsfaktorer på marknaden samt ser till att bygga en organisation med väl fungerande stödprocesser, rutiner och policydokument. Operationell excellens innebär även att vi har som ambition att ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och att göra klimatsmarta val vid tjänsteresor. Vi har en nära dialog med leverantörer och arbetar löpande med att alla stora leverantörer ska signera vår uppförandekod. Stendörren arbetar aktivt för att minimera all form av korruption, mutor och oegentligheter, både i den egna verksamheten och i värdekedjan, genom att ha robusta processer och rutiner på plats. Vi har även en extern visselblåsarfunktion där brottslighet, oegentligheter, överträdelser och andra handlingar som bryter mot nationell eller EU lagstiftning kan rapporteras konfidentiellt.

Mål

 • Leverantörer till Stendörrens verksamhet inom förvaltning och utveckling ska underteckna företagets uppförandekod.
 • Samtliga fordon ska vara fossilbränsleoberoende senast 2025.
 • Flygresor ska undvikas när praktiskt möjligt.

Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten byggs och utvecklas av motiverade och kompetenta medarbetare, där välmående och jämställdhet står i fokus.

Våra medarbetare är avgörande för vår framgång och tillväxt. Verksamheten byggs av motiverade och kompetenta personer som tillsammans med externa parter utvecklar Stendörrens verksamhet. Välmående och hälsa inom organisationen är därför något vi värnar starkt om. Pulsmätningar görs två gånger årligen för att fånga upp eventuella negativa trender i god tid. Pulsmätningarna görs i enkätform där stress, arbetsbelastning och trivsel skattats. För att bedriva en inkluderande verksamhet är jämställdhet och mångfald två viktiga aspekter att ta hänsyn till, något som bland annat görs i de pulsmätning som genomförs halvårsvis med alla medarbetare.

Våra medarbetare tar del av vår uppförandekod när de påbörjar sin anställning hos oss. Utöver det erbjuds våra medarbetare att gå andra relevanta utbildningar för att fortsätta utvecklas inom bolaget.

Mål

 • Aktivt arbeta, med årlig uppföljning och återkoppling, gällande jämställdhet och icke-diskriminering.
 • Sträva efter jämlikhet och mångfald bland alla yrkeskategorier med mål om en 40/60 könsfördelning för ledande befattningshavare senast 2025.
 • Uppnå ett eNPS-poäng på minst 40 i de årliga medarbetarenkäterna.
 • Samtliga medarbetare ska utbildas i uppförandekoden.

Socialt ansvar

Vi är en engagerad och ansvarstagande aktör i stadsutvecklingen som tillsammans med kommuner och kunder skapar lokaler som gör skillnad.

Stendörren är engagerad och ansvarstagande aktör i stadsutvecklingen där bolaget har möjlighet att tillsammans med kommuner och kunder skapa lokaler som gör skillnad. Vi engagerar oss i lokalt företagande med syfte att generera rätt typ av trivsamma lokaler samt ställer höga krav för att nya projekt ska skapa trygga gröna miljöer för bostadshyresgäster. Vi ser stora fördelar med att ha en nära dialog med hyresgästerna, då det ger en god förståelse för deras behov och förväntningar på oss som hyresvärd. Inom ramen för vårt samhällsengagemang arbetar vi för att skapa jobbmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det görs genom att tillhandahålla praktikplatser och praktiskt lärande för människor som är i behov av detta.

Mål

 • Skapa jobbmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

Resurseffektivitet

Genom att minimera våra utsläpp och avfall samtidigt som vi effektiviserar fastigheternas energiförbrukning kan Stendörrens totala klimat- och miljöpåverkan minska.

Inom ramen för resurseffektivitet genomförs ständigt energieffektiviserande åtgärder och optimeringar. När vi ingår nya avtal upphandlas enbart fossilfri el, på så sätt ökar ständigt andelen fossilfri energi inom bolaget. Vi samverkar med våra hyresgäster genom gröna hyresavtal vilket skapar bra samverkansmöjligheter för att minska den totala miljöpåverkan från fastigheterna samt verksamheternas förbrukning och påverkan på klimatet. För att kvalitetssäkra vårt arbete har vi valt att löpande certifiera befintliga fastigheter och nybyggnation enligt BREEAM In-Use respektive BREEAM-SE med lägsta nivå ”Very Good” som ambition. I vissa fall används även tilläggs-certifieringen NOLL CO2.

Stendörrens direkta och indirekta koldioxidutsläpp kartläggs årligen och ambitionen är att belysa alla utsläpp som uppstår i bolagets värdekedja och inte enbart de som är direkt knutna till bolagets förvaltning. Likt andra fastighetsbolag sker de största utsläppen vid nybyggnation och även vid till- och ombyggnation av byggnader.

Vårt långsiktiga mål är att minska utsläppen, framförallt vid nyproduktion i syfte att nå nettonollutsläpp till 2040.

Mål

 • Minska energiintensiteten (kWh/kvm) med minst 30 % till 2030 (basår 2020).
 • 70 % av fastighetsportföljen (kvm) ska ha miljöcertifiering senast 2025.
 • 100 % av nybyggnadsprojekt och större renoveringar ska miljöcertifieras.
 • Möjliggöra ökad återvinning av hyresgästers avfall.
 • Minimera byggavfall från byggnadsprojekt till <1 % till deponi, till 2030.
 • 100 % fossilfri energi till 2030 (köpt av Stendörren).
 • Minska koldioxidavtrycket i nybyggnadsprojekt med minst 40 % kgCO2/kvm BTA till 2030 (basår 2022).

Framtidssäkring

För att säkerställa ett framtidssäkrat fastighetsbestånd arbetar vi med klimatriskbedömning och rapporterar successivt enligt TCFD.

För att kunna ta väl underbyggda beslut avseende fastighetsbeståndet krävs en god förståelse för hur fastigheterna påverkas och kommer påverkas av klimatförändringarna. Under 2022 gjordes en klimatriskanalys som är baserad på ramverket Task force on Climate related Financial Disclosure (TCFD), där kartläggning görs löpande av hela beståndet. Detta första steg syftade till att sammanställa både fysiska- och omställningsrisker för den svenska portföljen och med hjälp av SMHI utfört en kartläggning av vilka klimatrisker primärt påverkar bolagets fastigheter och hur bolaget påverkar klimatet. Under 2023 har en strategi och plan för de mest klimatrisk-utsatta fastigheterna påbörjats bla genom pilotprojekt och hjälp från externa experter. Detta är ett pågående arbete och en förutsättning för bolaget att göra smarta investeringar i framtiden.

Stendörrens fastigheter bedöms bland annat påverkas av den förväntade ökade nederbörden men också, till viss del, av de stigande temperaturerna som kan komma att påverka fastigheternas energiförbrukning. Att utvärdera vårt fastighetsbestånd utifrån klimatrisker är ett pågående arbete och en förutsättning för oss för att göra smarta investeringar i framtiden.

Mål

 • Inkludera relevanta TCFD-indikatorer och rapportera enligt TCFD.
 • Mål om netto-noll koldioxidutsläpp validerat av Science Based Targets initiative (SBTi)

Viktiga nyckeltal

Klimatpåverkan

KG Co2e/kvm

Andel förnyelsebara och återvunna energikällor I verksamheten

%

Energiintensitet

kWh/kvm