Skip to content

Operationell excellens

Vi strävar efter att vara strategiskt framsynta och bevakar marknaden för att minimera riskerna i vår värdekedja och organisation.

Stendörren strävar efter att vara strategiskt framsynta och ha en god förståelse för den marknads- och samhällsutveckling som bolaget befinner sig i. Samtidigt bevakar vi risker och osäkerhetsfaktorer på marknaden samt ser till att bygga en organisation med väl fungerande stödprocesser, rutiner och policydokument. Operationell excellens innebär även att vi har som ambition att ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta och att göra klimatsmarta val vid tjänsteresor. Vi har en nära dialog med leverantörer och arbetar löpande med att alla stora leverantörer ska signera vår uppförandekod. Stendörren arbetar aktivt för att minimera all form av korruption, mutor och oegentligheter, både i den egna verksamheten och i värdekedjan, genom att ha robusta processer och rutiner på plats. Vi har även en extern visselblåsarfunktion där brottslighet, oegentligheter, överträdelser och andra handlingar som bryter mot nationell eller EU lagstiftning kan rapporteras konfidentiellt.

Mål

 • Stora leverantörer ska underteckna bolagets uppförandekod
 • 100 procent av alla fordon ska vara fossilbränsleoberoende år 2025
 • Undvika flygresor när det är praktiskt möjligt

Attraktiv arbetsgivare

Verksamheten byggs och utvecklas av motiverade och kompetenta medarbetare, där välmående och jämställdhet står i fokus.

Våra medarbetare är avgörande för vår framgång och tillväxt. Verksamheten byggs av motiverade och kompetenta personer som tillsammans med externa parter utvecklar Stendörrens verksamhet. Välmående och hälsa inom organisationen är därför något vi värnar starkt om och pulsmätningar görs två gånger årligen för att fånga upp eventuella negativa trender i god tid. Pulsmätningarna görs i enkätform där stress, arbetsbelastning och trivsel skattats. För att bedriva en inkluderande verksamhet är jämställdhet och mångfald två viktiga aspekter att ta hänsyn till, något som bland annat görs i de pulsmätning som genomförs halvårsvis med alla medarbetare.

Våra medarbetare tar del av vår uppförandekod när de påbörjar sin anställning hos oss. Utöver det erbjuds våra medarbetare att gå andra relevanta utbildningar för att fortsätta utvecklas inom bolaget.

Mål

 • Uppnå en Net- Promoter-Score (eNPS) på minst 20 i den halvårsvisa medarbetarundersökningen
 • Sträva efter jämställdhet och mångfald bland alla yrkeskategorier och sikta på att ha en könsfördelning inom gränserna 40/60 på chefsbefattningar
 • Årlig uppföljning och återkoppling gällande jämställdhet och icke-diskriminering
 • Samtliga anställda ska genomgå utbildning i Stendörrens uppförandekod

Socialt ansvar

Vi är en engagerad och ansvarstagande aktör i stadsutvecklingen som tillsammans med kommuner och kunder skapar lokaler som gör skillnad.

Stendörren ska vara en engagerad och ansvarstagande aktör i stadsutvecklingen som tillsammans med kommuner och kunder skapar lokaler som gör skillnad. Vi engagerar oss i lokalt företagande med syfte att skapa rätt typ av trivsamma lokaler samt kravställer projekt för att skapa trygga gröna miljöer för bostadshyresgäster. Vi ser stora fördelar med att ha en nära dialog med hyresgästerna, då det ger en god förståelse för deras behov och förväntningar på oss som hyresvärd. Inom ramen för vårt samhällsengagemang arbetar vi för att skapa jobbmöjligheter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det görs genom att tillhandahålla praktikplatser och praktiskt lärande för människor som är i behov av detta. Vi fortsätter vara aktiva inom branschinitiativet Hållbart Stockholm 2030 (HS30) för att få en bättre grund att stå på kopplat till social hållbarhet och dess mätbarhet, framför allt när det gäller bostäder men även inom övriga fastighetssegment.

Mål

 • Skapa jobbmöjlig- heter för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden

Resurseffektivitet

Genom att minimera våra utsläpp och avfall samtidigt som vi effektiviserar fastigheternas energiförbrukning kan Stendörrens totala klimat- och miljöpåverkan minska.

Inom ramen för resurseffektivitet genomförs ständigt energieffektiviserande åtgärder och optimeringar. När vi ingår nya avtal upphandlas enbart förnybar ursprungsmärkt el, på så sätt ökar ständigt andelen fossilfri energi inom bolaget. Vi samverkar med våra hyresgäster genom gröna hyresavtal vilket skapar bra samverkansmöjligheter för att minska den totala miljöpåverkan från fastigheterna samt verksamheternas förbrukning och påverkan på klimatet. För att kvalitetssäkra vårt arbete har vi valt att löpande certifiera befintliga fastigheter och nybyggnation enligt BREEAM In-Use respektive BREEAM-SE med lägsta nivå ”Very Good” som ambition. I vissa fall används även miljöcertifieringen Svanen.

Stendörrens direkta och indirekta koldioxidutsläpp kartläggs årligen och ambitionen är att belysa alla utsläpp som uppstår i bolagets värdekedja och inte enbart de som är direkt knutna till bolagets förvaltning. Likt andra fastighetsbolag sker de största utsläppen vid nybyggnation och även vid till- och ombyggnation av byggnader.

Vårt långsiktiga mål är att minska utsläppen, framförallt vid nyproduktion i syfte att nå nettonollutsläpp till 2030.

Mål

 • Minska energiintensiteten (kwh/kvm) med minst 20 procent till 2030 (basår2020)
 • 70 procent av fastighetsbeståndets uthyrbara area ( kvm) ska miljöcertifieras till 2025
 • Nybyggnationer och större ombyggnationer ska miljöcertifieras
 • Möjliggöra ökad återvinning av hyresgästernas avfall och minimera byggavfall i samband med större ny-, till- och ombyggnationer
 • Minska koldioxidavtrycket genom 100 procent fossilfri energi till 2030 (avser energi inköpt av Stendörren)
 • Minska koldioxidavtrycket i nyproduktionsprojekt i syfte att nå nettonollutsläpp till 2030

Framtidssäkring

För att säkerställa ett framtidssäkrat fastighetsbestånd arbetar vi med klimatriskbedömning och rapporterar successivt enligt TCFD.

För att kunna ta väl underbyggda beslut avseende fastighetsbeståndet krävs en god förståelse för hur fastigheterna påverkas och kommer påverkas av klimatförändringarna. Vi har därför påbörjat en klimatriskanalys som är baserad på ramverket Task force on Climate related Financial Disclosure (TCFD), där kartläggning görs löpande av hela beståndet. Vi har sammanställt både fysiska- och omställningsrisker för den svenska portföljen och med hjälp av SMHI utfört en kartläggning av vilka klimatrisker primärt påverkar bolagets fastigheter och hur bolaget påverkar klimatet. Stendörrens fastigheter bedöms bland annat påverkas av den förväntade ökade nederbörden men också av de stigande temperaturerna som kan komma att påverka fastigheternas energiförbrukning. Att utvärdera vårt fastighetsbestånd utifrån klimatrisker är ett pågående arbete och en förutsättning för oss för att göra smarta investeringar i framtiden.

Mål

 • TCFD-rapportering (Task force on Climate related Financial Disclosure) från 2023

Viktiga nyckeltal

Klimatpåverkan

KG Co2e/kvm

Andel förnyelsebara och återvunna energikällor I verksamheten

%

Energiintensitet

kWh/kvm