Skip to content
  • 31.5 %

    minskat utsläpp per kvm

  • 98 %

    fossilfri energi

  • 23.1 %

    minskad energiförbrukning per kvm

Vi skapar förutsättningarna för en framtidssäkrad verksamhet

Vi strävar mot att ligga i framkant när det gäller att skapa hållbara lösningar för samhället inom segmenten lager, logistik och lätt industri. Tillsammans med våra medarbetare skapar vi goda förutsättningar för att framtidssäkra verksamheten och genom vår proaktiva hållbarhetsstrategi kan vi realisera våra ambitioner.

Kontakt

stendorren-linda-schuur-people

Linda Schuur

Hållbarhetschef

Fokusområden

OPERATIONELL EXCELLENS

Vi strävar efter att vara strategiskt framsynta och bevakar marknaden för att minimera riskerna i vår värdekedja och organisation.

RESURS- EFFEKTIVITET

Genom att minimera våra utsläpp och avfall samtidigt som vi effektiviserar fastigheternas energiförbrukning kan Stendörrens totala klimat- och miljöpåverkan minska.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Verksamheten byggs och utvecklas av motiverade och kompetenta medarbetare, där välmående och jämställdhet står i fokus.

FRAMTIDS- SÄKRING

För att säkerställa ett framtidssäkrat fastighetsbestånd arbetar vi med klimatriskbedömning och rapporterar successivt enligt TCFD.

SOCIALT ANSVAR

Vi är en engagerad och ansvarstagande aktör i stadsutvecklingen som tillsammans med kommuner och kunder skapar lokaler som gör skillnad.

Aktuella projekt

Successivt minskad energiförbrukning genom åtgärder

Resurseffektivitet är ett av de fokusområden där Stendörren har störst möjlighet att minska sin klimatpåverkan, främst genom att minimera energianvändning i befintligt bestånd. Under 2022 resulterade Stendörrens proaktiva arbete i att fastigheternas energiförbrukning fortsatte reduceras och andelen fossilfri energi ökade ytterligare. Under 2022 minskade energiintensiteten till 88 kWh/kvm (112), en minskning med cirka 21 procent.…

Projektutveckling med hållbarhetsprofil

Under 2022 tecknade Stendörren att ett hyresavtal med gop Sverige AB. Avtalet gäller lokaler om 2 700 kvm i logistikbyggnaden Viby 19:66 som vid tillfället var under uppförande. Stendörren startade byggnationen av logistikbyggnaden på spekulation i slutet av 2021. Brunna i Upplands-Bro är ett väletablerat område med ett strategiskt läge, så att starta en spekulativ…

FNs globalamål

Världens nationer skrev 2015 under Agenda 2030, vilken inkluderar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG). För att uppnå dessa mål krävs en gemensam insats på internationell, nationell och lokal nivå. Därför uppmanas alla företag att inkludera de globala målen i både strategi och rapportering.


content-icon-7 content-icon-11 content-icon-12 content-icon-13 content-icon-15

Bolagets slogan ”Lokaler som gör skillnad” är baserad på Stendörrens uppdrag att tillsammans med hyresgästerna och andra samarbetspartners utveckla framtidens lokaler med avseende på effektiv resursanvändning, energieffektiva lokaler och hållbara logistiklösningar. Stendörrens största klimatpåverkan ligger i att utveckla och förvalta sina fastigheter. Det är av största vikt för Stendörren att fokusera på resurs- effektivitet genom hela värdekedjan avseende förvaltning, renovering, materialval, nyproduktion och val av energislag för att minska sin klimatpåverkan.


content-icon-3 content-icon-5

Hälsa och välbefinnande är ett prioriterat område för Stendörren. Det handlar inte bara om att skapa förutsättningar för en säker, hälsosam och sund arbetsmiljö nternt för medarbetarna utan även för hyresgäster och leverantörer. Läs mer under avsnittet Attraktiv arbetsgivare.