Skip to content
sustainability- case-story-top-image-projektutveckling med-hallbarhetsprofil

Successivt minskad energiförbrukning genom åtgärder

Resurseffektivitet är ett av de fokusområden där Stendörren har störst möjlighet att minska sin klimatpåverkan, främst genom att minimera energianvändning i befintligt bestånd. Under 2022 resulterade Stendörrens proaktiva arbete i att fastigheternas energiförbrukning fortsatte reduceras och andelen fossilfri energi ökade ytterligare. Under 2022 minskade energiintensiteten till 88 kWh/kvm (112), en minskning med cirka 21 procent.

Förvaltningen har månadsvisa uppföljningar på de aktiviteter som genomförs i respektive fastighet för att minska energiförbrukningen. Uppföljningarna involverar både den tekniska och den kommersiella förvaltningen. Stendörrens egna tekniker gör återkommande ronder, såväl fysiska som digitala, där man optimerar fastigheternas styr och övervakningssystem för att minimera onödig energiåtgång.

Stendörren har som mål att köpa 100 procent fossilfri energi till 2030.
Stendörren har därutöver valt att certifiera sina befintliga fastigheter enligt BREEAM In-Use. Under 2022 fortsatte certifieringsarbetet och bolaget har därmed certifierat totalt cirka 42 procent av ytan i portföljen och hållit en takt om cirka 20 procent yta (kvm) per år. Stendörrens långsiktiga mål är att certifiera minst 70 procent av ytan till och med 2025.