Skip to content

Finansiellt mål

Utfall

Historiskt utfall

Avkastning på eget kapital

Finansiellt mål

Genomsnittlig avkastning på eget kapital ska långsiktigt uppgå till lägst 12 procent.

Utfall

 • - 5 %

  Avkastningen på genomsnittligt eget kapital (beräknat på 12 månaders genomsnitt) uppgick vid periodens slut till -5 procent.

Historiskt utfall

Nav Tillväxt

Finansiellt mål

Tillväxt i långsiktigt substansvärde ska uppgå till lägst 15 procent.

Utfall

 • - 4 %

  Vid periodens utgång uppgick tillväxt i långsiktigt substansvärde (de senaste 12 månaderna) till -4 procent.

Historiskt utfall

Räntetäckningsgrad

Finansiellt mål

Räntetäckningsgraden ska långsiktigt uppgå till lägst 2,0 gånger.

Utfall

 • 2 ggr

  Räntetäckningsgraden uppgick till 2 gånger.

Historiskt utfall

Soliditet

Finansiellt mål

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till 35 procent (och aldrig understiga 20 procent).

Utfall

 • 37 %

  Soliditeten uppgick vid periodens slut till 37 procent.

  * Angiven soliditet är beräknad exkl. den leasingskuld som tillämpningen av IFRS 16 medför. Om denna skuldpost medräknas påverkas soliditeten negativt med cirka 0,7 procent.

Historiskt utfall

Fyra goda skäl att investera i Stendörren

Stabilt kassaflöde

Stendörrens portfölj utgörs av högavkastande fastigheter inom logistik, lager och lätt industri med långa hyresavtal. Basen av hyresgäster är diversifierad och består av både väletablerade små och medelstora företag samt stora multinationella företag från olika branscher.

God tillväxt

Stendörrens fastigheter är strategiskt belägna i tillväxtområden (befolkningsmässigt och ekonomiskt) i Storstockholm, Mälardalen och andra nordiska tillväxtregioner. Hyresnivåerna ökar i takt med att efterfrågan på lokaler inom logistik och lätt industri i tätorter ökar, medan utbudet minskar med urbanisering som leder till omvandlingar till annan användning. En växande e-handel ger ökad efterfrågan på logistik- och lagerfastigheter, särskilt i urbana lägen, för att möta konsumenternas efterfrågan på korta leveranstider. Ytterligare tillväxt uppnås genom förvärv och verksamhetsförbättringar.

Värdetillväxt i projekt

Stendörrens projektportfölj innefattar möjligheter för nyutveckling av förstklassiga lokaler inom logistik samt lätta industrifastigheter. Dessutom innebär omvandling av fastigheter för alternativ användning, främst för bostadsändamål, ytterligare potential.

Stabil finansiell position

Stendörren har en stabil finansiell position med en väl avvägd mix av eget kapital och banklån från flera av de ledande nordiska bankerna samt kapitalmarknadsbaserad finansiering som komplement (seniora icke-säkerställda obligationer och hybridobligationer). Bolagets finanspolicy innebär att riskerna (belånings- och refinansieringsrisker) balanseras väl.