Skip to content

Styrning

Stendörren har en hållbarhetsstrategi som bygger på ett långsiktigt arbete med successivt höjda ambitioner fram till år 2030. Arbetet leds och koordineras av bolagets hållbarhetsråd, vars arbete styrs av de riktlinjer och policys som antagits av bolagets styrelse och VD. Väsentlighetsanalysen ligger till grund för bolagets hållbarhetsstrategi och utgår ifrån Stendörrens potentiella och faktiska påverkan på sin omgivning och dess intressenter.

Policydokument och uppförandekod

För att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete efterlevs i organisationen finns ett flertal policydokument på plats. De beskriver bland annat hur vi ska arbeta för att minimera risken för korruption, bristande mänskliga rättigheter och vår miljöpåverkan. Alla policydokument revideras löpande och som minst en gång per år. Utöver det har Stendörren antagit både en intern och extern uppförandekod för affärspartners. Uppförandekoden utgår ifrån internationella konventioner, koder och lagar och grundar sig i FN:s Global Compacts tio principer för hållbar utveckling.