Skip to content

Styrning

Hållbarhet är en integrerad del av hela bolagets verksamhet och styrs genom bolagets interna ledningssystem och bolagets organisationsstruktur med tydlig delegationsordning och ansvar. Utöver det styrs verksamheten av svenska lagar, riktlinjer och regelverk samt vägleds av frivilliga ramverk.

Hållbarhetschefen sitter i bolagets ledningsgrupp där strategiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga beslut fattas. Under 2023 har ledningsgruppen fokuserat på att ytterligare öka ambitionerna, förtydligat hållbarhetsmålen samt ökat mätbarheten. Hållbarhetsarbetet är integrerat i den övergripande årliga affärsplaneringen inom bolaget. Ledningsgruppen ser årligen över samtliga risker inklusive hållbarhetsrisker för bolaget. Ledningsgruppen gör även en översyn gällande samtliga delmål inklusive hållbarhetsmål. Ett underlag lämnas till styrelsen som ytterst ansvarar för bolagets utveckling.

Policydokument och uppförandekod

För att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete efterlevs i organisationen finns ett flertal policydokument på plats. De beskriver bland annat hur vi ska arbeta för att minimera risken för korruption, bristande mänskliga rättigheter och vår miljöpåverkan.

De policys som ska antas av styrelsen godkänns på det konstituerande styrelsemötet som hålls i direktanslutning till bolagets årsstämma. Även de policys som antas av bolagets VD revideras och godkänns vanligtvis under våren. Alla som anställs på Stendörren får en introduktion till bolagets policys och handböcker. Alla medarbetare ska årligen bekräfta att de läst och förstått alla policys. Om policys och dokument ändras väsentligt genomför bolaget en utbildning för medarbetarna.

Bolagets policys revideras löpande och minst årligen.

Stendörrens uppförandekod, både den för medarbetare och leverantörer, är ett av de primära dokumenten för att styra mot en mer hållbar verksamhet. Detta dokument utgår från internationella konventioner, koder och lagar. Den grundar sig i FN:s Global Compacts tio principer för hållbar utveckling och inkluderar hur Stendörren arbetar med frågor kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.