Skip to content
Regulatoriskt

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande den 23 februari 2021

 

Januari-december 2020 (2019 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade med 7% till 631 miljoner kronor (591) och driftnettot ökade med 21% till 481 miljoner kronor (397).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 88% till 254 miljoner kronor (135).
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 29% i genomsnitt.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 274 miljoner kronor (143) motsvarande 9,68 kronor per aktie (5,07).
 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 98 miljoner kronor (237), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden men även negativt påverkat av engångsposter kopplade till specifika projekt.
 • Periodens resultat minskade med 12% till 256 miljoner kronor (290) motsvarande 7,17 kronor per aktie (9,84).
 • Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Stendörren noterar fortsatt begränsade effekter av covid-19. För första kvartalshyran har inga nya anstånd eller hyresrabatter i enlighet med det statliga stödet behandlats.
 • Den 30 oktober förvärvades fastigheten Eskilstuna Ljusbågen 7 omfattande cirka 7 900 m2 lokalyta till ett underliggande fastighetsvärde om 66 miljoner kronor.
 • Den 21 oktober avyttrades fastigheten Stenvreten 7:87 till Fortifikationsverket till ett överenskommet värde om 50 miljoner kronor.
 • Under fjärde kvartalet har bolagets ledningsgrupp kompletterats med Anders Nilsson som anställts som förvaltningschef och vice VD, Maria Jonsson som utvecklingschef och Linn Johansson som bolagets HR-chef.
 • I oktober anskaffades räntetak med en taknivå för Stibor om 1% och ett sammanlagt nominellt värde uppgående till 900 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari publicerade Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) sin rating av Stendörren Fastigheter AB. NCR tilldelade Stendörren betyget BB-, stabila utsikter.
 • Stendörren emitterade under januari obligationer till ett nominellt värde om 700 miljoner kronor med en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3månaders STIBOR plus 365 baspunkter. I samband med emissionen erbjöd Stendörren innehavare av utestående obligation, med förfall 18 juni 2021, att delta i ett återköp. Accepterade återköp uppgick till ett totalt nominellt belopp om 483,9 miljoner kronor.

 

”Under 2020 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med 7% till 631 miljoner kronor, driftnettot ökade med 21% till 481 miljoner kronor och förvaltningsresultatet med hela 88% till 254 miljoner kronor, jämfört med 2019. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

Efter årsskiftet har vi ytterligare stärkt vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt genom att emittera en obligation om 700 miljoner kronor och i samband med detta förtidslöst utestående obligation om 484 miljoner kronor av totalt 650 miljoner kronor med ordinarie förfall i juni 2021.

Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade i januari 2021 sin rating av Stendörren där bolaget tilldelades BB-, stabila utsikter. Ratingen är en bekräftelse på vår finansiella stabilitet och stärker förutsättningarna för att långsiktigt finansiera Stendörrens tillväxt på goda villkor.

I övrigt ser vi fortsatt en begränsad påverkan från Covid-19 på Stendörrens hyresinbetalningar.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

 

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92,

per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09