Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport jan-jun 2023 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande den 20 juli 2023

Januari–juni 2023 (januari–juni 2022 inom parentes)

  • Hyresintäkterna ökade med 18 procent till 421 miljoner kronor (357) och driftnettot ökade med 25 procent till 334 miljoner kronor (268).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 164 miljoner kronor (159).
  • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt cirka 8,3 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 64 miljoner kronor.
  • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 21 procent i viktat genomsnitt.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 125 miljoner kronor (107) motsvarande 4,41 kronor per aktie (3,78).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen uppgick för perioden till -157 miljoner kronor (208).
  • Periodens resultat uppgick till -1 miljoner kronor (433) motsvarande -1,11 kronor per aktie (14,30) före utspädning och -1,11 kronor per aktie (14,26) efter utspädning.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

  • I maj 2023 tecknades ett 5,5-årigt hyresavtal med Södertälje Industriservice AB avseende 11 300 kvm logistiklokaler i Almnäs, Södertälje.
  • Under det andra kvartalet har Stendörren gjort nyuthyrningar till en sammanlagd årshyra om 4,5 miljoner kronor i fastigheten Vitgröet 12 i Spånga, Stockholm.

Väsentliga händelser efter perioden

  • Inga väsentliga händelser efter perioden.

”Vi är stolta över att fortsatt leverera en stigande uthyrningsgrad, som nu per 30 juni uppgår till 95 procent, samt ökade hyresintäkter och driftnetto med 18 respektive 25 procent, trots vikande konjunktur. Vidare fortsätter omförhandlingar att öka hyresvärdena, totalt 21 procent för de aktuella hyresavtalen, trots att vi vid ingången av året redan gjort omfattande inflationsrelaterade hyresökningar.

Vi har även haft en stark framdrift inom vår projektutvecklingsverksamhet, där vi färdigställt fem projekt på totalt cirka 30 000 kvm, motsvarande en årshyra på cirka 30 miljoner kronor. Pågående samt nyligen avslutade projekt som ännu inte hunnit generera intäkter förväntas, i takt med uthyrning, färdigställande och inflyttning, kunna addera cirka 80 miljoner kronor i driftnetto.

Vi har fortsatt stärka vår finansiella beredskap. Utöver återköpet av del av en hybridobligation om 288 miljoner kronor under det första kvartalet har vi utökat vår likviditet, som i form av likvida medel och tillgängliga kreditramar uppgår till cirka 700 miljoner kronor. Det ger en bra beredskap, både att göra bra affärer och att vid behov vidta defensiva och riskreducerande åtgärder.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 07.00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se