Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport jan-mar 2023 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande den 5 maj 2023

Januari-mars 2023 (januari–mars 2022 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade med 20 procent till 212 miljoner kronor (177) och driftnettot ökade med 21 procent till 157 miljoner kronor (129).
 • Förvaltningsresultatet minskade med 12 procent till 63 miljoner kronor (72).
 • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt cirka 0,7 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 34 miljoner kronor.
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 17 procent i viktat genomsnitt.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 miljoner kronor (123) motsvarande 2,80 kronor per aktie (4,33).
 • Realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen uppgick för perioden till -3 miljoner kronor (129).
 • Periodens resultat uppgick till 44 miljoner kronor (241) motsvarande 0,91 kronor per aktie (8,05) före utspädning och 0,91 kronor per aktie (8,03) efter utspädning.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I mars 2023 genomfördes ett återköp om 287,5 miljoner kronor i ett frivilligt återköpserbjudande om upp till 300 miljoner kronor av utestående hybridobligationer.
 • Tre projekt har färdigställts om tillsammans cirka 12 000 kvm avseende tre större hyresgästanpassningar inom fastigheten Tegelbruket 1.
 • Under rapportperioden har kunddriven nybyggnation påbörjats om totalt 2 300 kvm i Almnäs, Södertälje.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Den 10 april tillträdde ABG Sundal Collier som likviditetsgarant för Stendörrens aktier noterade på Nasdaq Stockholm.
 • Den 28 april publicerade Stendörren Års- och Hållbarhetsredovisning för 2022.

”Trots vikande konjunktur är vi stolta över att kunna leverera en stigande uthyrningsgrad till 94 procent, samt ökade hyresintäkter och driftnetto med 20 respektive 21 procent. Dessutom har omförhandlingar lett till en ökning av hyresvärdena om 17 procent för de aktuella hyresavtalen, trots att vi i ingången av året redan gjort omfattande inflationsrelaterade hyresökningar.

Vi har även haft en stark framdrift inom vår projektutvecklingsverksamhet där vi färdigställt tre projekt på totalt cirka 12 000 kvm och tack vare god takt i projektuthyrningsarbetet, trots en avmattad konjunktur, har ytterligare nybyggnation påbörjats.

De idag pågående projekten förväntas ge ett relevant tillskott till driftnettot på cirka 70 miljoner kronor, i takt med uthyrning och färdigställande.

Under kvartalet har vi fortsatt genomföra finansiellt riskreducerande åtgärder genom återköp av 288 miljoner kronor av våra utestående hybridobligationer. Vi fortsätter därmed året med reducerade kapitalkostnader och bibehållen god likviditet.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. 07.00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se