Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport jan-sep 2023 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande den 8 november 2023

JANUARI– SEPTEMBER 2023 (JANUARI-SEPTEMBER 2022 INOM PARENTES)

  • Hyresintäkterna ökade med 17 procent till 635 miljoner kronor (541) och driftnettot ökade med 24 procent till 509 miljoner kronor (412).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 234 miljoner kronor (232).
  • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt cirka 7,3 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 97 miljoner kronor (omfattar både omförhandlade hyresavtal samt hyresavtal med nya hyresgäster).
  • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 24 procent i viktat genomsnitt.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246 miljoner kronor (266) motsvarande 8,67 kronor per aktie (9,36).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar av fastighetsportföljen uppgick för perioden till -284 miljoner kronor (210).
  • Periodens resultat uppgick till -65 miljoner kronor (547) motsvarande -3,84 kronor per aktie (17,78) före utspädning och -3,84 kronor per aktie (17,75) efter utspädning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • I juli tecknade Stendörren hyresavtal med Stockholms Stadsmission avseende 3 161 kvm logistiklokaler i Brunna, Upplands-Bro.
  • Stendörren upprättade ett grönt finansieringsramverk och emitterade under september 2023 gröna obligationer till ett nominellt värde om 500 miljoner kronor med en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om Stibor 90 plus 5,25 procent. I samband med detta inlöstes utestående obligationslån om 700 miljoner kronor med ordinarie slutförfall i april 2024.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Stendörren tecknade ett 10-årigt hyresavtal med Advania Sverige AB avseende en logistikanläggning om 9 500 kvm på fastigheten Stenvreten 8:37 i Enköping, med beräknat tillträde 1 januari 2025. Anläggningen blir genom hyresavtalet med Advania Sverige AB fullt uthyrd. Bygglov har erhållits och förberedande arbeten inför nybyggnationen har påbörjats.

Vi är stolta över att fortsatt leverera ökade hyresintäkter och driftnetto med 17 respektive 24 procent, trots vikande konjunktur. Vidare fortsätter vi att genom omförhandlingar öka hyrorna, med totalt 24 procent för de aktuella hyresavtalen, trots att vi vid ingången av året redan gjort omfattande inflationsrelaterade hyreshöjningar.

Vi har även haft en stark framdrift inom vår projektutvecklingsverksamhet, där vi färdigställt sju projekt på totalt cirka 35 000 kvm, merparten fullt uthyrda. Pågående samt nyligen avslutade projekt som ännu inte hunnit generera intäkter förväntas, i takt med uthyrning, färdigställande och inflyttning, kunna addera cirka 80 miljoner kronor i driftnetto.

Vi har fortsatt stärka vår finansiella beredskap. Vi återköpt en del av en hybridobligation under det första kvartalet och under detta kvartal refinansierat en obligation med en ny grön obligation dock till en lägre volym, med effekten att vi reducerat vår kapitalmarknadsfinansiering med ungefär en halv miljard under året. Samtidigt har vi fortsatt stark likviditet, vilket ger en bra beredskap, både att göra bra affärer och att vid behov vidta åtgärder för att minska den finansiella risken.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

Presentationen webbsänds

Länk till webbsändningen:  https://www.finwire.tv/webcast/stendorren-fastigheter/q3-2023/
Presentationen och webbsändningen kommer att finnas tillgängliga på www.stendorren.se efter telefonkonferensen.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 07.00 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se