Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari-mars 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Januari-mars 2018 (2017 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade till 127 miljoner kronor (112) och driftnettot ökade till 79 miljoner kronor (72)

 • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 34 miljoner (29).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 68 miljoner kronor (62) motsvarande 2,5 kronor per aktie (2,3).

 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 50 miljoner kronor (15), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden.

 • Periodens resultat uppgick till 65 miljoner kronor (44) motsvarande 2,4 kronor per aktie (1,6).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • I januari genomfördes en tilläggsemission om 350 miljoner kronor inom ramen för Stendörrens befintliga obligationsram med cirka 2,5 års återstående löptid.

 • Via upptagande av nya fastighetskrediter säkerställdes likviditet för lösen av obligationsförfall i februari om 430 miljoner kronor.

 • Ett 15-årigt hyresavtal tecknat med Eskilstuna Kommunfastigheter avseende drygt 4 400 m2 lager i Svista industriområde, Eskilstuna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I två separata transaktioner förvärvades två fastigheter, totalt omfattande 9 500 m2 lokaler för lätt industri och handel till ett samlat fastighetsvärde om 74 miljoner kronor.

 • Den 28 mars 2018 godkände börskommittén vid Nasdaq Stockholm att Stendörrens aktie (STEF B) flyttas från First North Premier till Mid Cap listan vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel på huvudlistan var den 10 april 2018.

 • I april 2018 tecknade Stendörren ett 12-årigt hyresavtal med Hedin Bil avseende nyproduktion av en cirka 9 000 kvadratmeter stor bilhandelsanläggning på Bolagets fastighet Båglampan 25 i Bromma. Inflyttning beräknas ske sommaren 2019.

”Den 10 april ringde vi i börsklockan på Nasdaq Stockholm och Stendörrens aktie var noterad på Mid Cap efter drygt tre år på First North. För oss en historisk händelse! Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och Nasdaq First North Premier under vilken tid vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål överträffats, och vår utdelning till aktieägarna föreslås öka för tredje året i rad. Förutsättningarna för ett breddad ägande från framför allt fonder och institutioner har ökat och vi kan redan se förändringar i ägarlistan. Även de finansiella förutsättningarna förbättras och vår ambition om fortsatt expansion får därmed ännu bättre förutsättningar.

Vår finansiella måluppfyllelse är fortsatt stark och har ökat under kvartalet som gått. Bland annat har en större säkerställd kredit med en löptid på fem år tecknats och parallellt med detta har vi upptagit 350 miljoner i nytt obligationslån med 20 procent lägre marginal än det tidigare obligationslånet vilket återbetalades i sin helhet i februari månad. Vår starka finansiella ställning ger oss fortsatt förtroende hos våra långivare och därmed grunden för fortsatt tillväxt.

Vårt geografiska fokus på den starka Stockholmsregionen fortsätter och vi får ständiga bekräftelser, såväl genom vårt eget uthyrningsarbete som genom officiellt statistik, att vi valt rätt positionering. Våra befintliga och nya hyresgästers behov av moderna, hållbara och ändamålsenliga lokaler gör att vi möter nya möjligheter inom våra fastigheter nästan dagligen. Projektfastigheterna blir efter utveckling nya avkastningsfastigheter och bidrar därmed till bolagets tillväxt. Vårt nya hyresavtal på 12 år om att uppföra en helt ny bilanläggning på nästan 9 000 kvadratmeter på vår fastighet Båglampan 25 i Bromma för Hedin Bil, är ett exempel på utveckling av våra projektfastigheter.

Samhället ställer ständigt nya och högre krav på en bra och hållbar samhällsutveckling. Min övertygelse är att det krävs lönsamma och medvetna företag för att driva denna samhällsutveckling med hållbar tillväxt. Just lönsamheten hos våra hyresgäster och deras behov att delta i hållbar utveckling skapar behovet av lokaler och fastigheter som motsvarar dessa högt ställda krav. Vi har konkreta exempel på vad vi gör idag eller fattat beslut om att genomföra i detta avseende.

Som vanligt vill jag tacka alla mina medarbetare för ett fantastiskt jobb och önska oss lycka till på börsens huvudlista.”

Fredrik Brodin, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675, magnus.sundell@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.