Skip to content
Regulatoriskt

Delårsrapport januari-mars 2020 Stendörren Fastigheter AB (publ )

Pressmeddelande den 7 maj 2020

JANUARI–MARS 2020 (januari–mars 2019 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade med 6% till 158 miljoner kronor (149) och driftnettot ökade med 19% till 118 miljoner kronor (99).

 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 28% i genomsnitt.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (36).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 miljoner kronor (34) motsvarande 1,83 kronor per aktie (1,22).
 • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 49 miljoner kronor (6), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.
 • Periodens resultat ökade med 159% till 88 miljoner kronor (34) motsvarande 3,13 kronor per aktie (1,21).
 • Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelning inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • En större refinansiering av banklån genomfördes, innebärande att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021.
 • Fastigheten Botkyrka Skyttbrink 15, omfattande cirka 6 500 m2 lokalyta, förvärvades till ett underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor.
 • Den 22 januari avhölls en extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB varvid styrelsen utökades med en ledamot till totalt sju ledamöter. Till styrelseordförande utsågs Anders Tägt och som ny ledamot utsågs Nisha Raghavan. Övriga ledamöter omvaldes intill slutet av nästa årsstämma.
 • Den 5 februari 2020 utsåg styrelsen Erik Ranje till ny VD i Stendörren. Erik Ranje ersätter Mikael Nicander som varit bolagets VD sedan början av 2019.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 17 april offentliggjordes kallelse till årsstämma som kommer avhållas den 20 maj 2020.
 • Den 23 april offentliggjordes Års- och Hållbarhetsredovisning för 2019 på bolagets hemsida.

 

”De ökade hyresintäkterna (6% mot januari–mars 2019) och det ökade driftnettot (19% mot januari–mars 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 28% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.

I övrigt har perioden präglats av det globala utbrottet av coronaviruset. Av bolagets hyresintäkter är en relativt liten andel hänförliga till hyresgäster inom de sektorer som är mer direkt drabbade. Dock påverkar coronaviruset indirekt många andra sektorer, varför även övriga hyresgäster kan komma att påverkas negativt. Därför har Stendörren har stärkt den finansiella beredskapen genom att stärka upp likviditeten samt genomfört en större refinansiering av banklån, innebärande att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021. Bolaget har därutöver vidtagit åtgärder för att mildra störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer noggrant”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

 

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Erik Ranje, 070-308 52 09