Skip to content
Regulatoriskt

Förändring av antalet aktier och röster i Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande

30 juni 2020
 

Antalet aktier och röster i Stendörren Fastigheter har under juni 2020 ökat som en följd av inlösen av teckningsoptioner inom ramen för det teckningsoptionsprogram som Stendörren Fastigheters extra bolagsstämma beslutade om den 23 maj 2017. Totalt har antal aktier och röster ökat med 215 800 B-aktier och lika många röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 28 371 441 aktier i Stendörren Fastigheter, uppdelat i 2 500 000 A-aktier med tio (10) röster vardera och 25 871 441 B-aktier med en (1) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är 50 871 441.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, verkställande direktör, 070-308 52 09, eller erik.ranje@stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Erik Ranje, 070-308 52 09