Skip to content
Regulatoriskt

Kallelse till årsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande den 17 april 2019

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019, klockan 14.00, i Advokatfirman Vinges lokaler på Stureplan 8 i Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara upptagna som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm. Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt eventuellt ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ombeds att i god tid före bolagsstämman inge fullmakt i original, bestyrkt kopia av registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år vid dagen för stämma, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.stendorren.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid bolagsstämman framställa en begäran om inregistrering av aktierna i eget namn till sin förvaltare. Sådan rösträttsregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 16 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Val av en eller två justeringsmän

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Godkännande av dagordning

 7. Anförande av verkställande direktör

 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018

 9. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2018

  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

  3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

 13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

 14. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020

 15. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

 17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningens förslag gällande styrelse, revisorer, m.m. (ärende 2, 10-12)

Valberedningen föreslår:

 • att advokat David Andersson, Advokatfirman Vinge, ska utses till bolagsstämmans ordförande (ärende 2).

 • att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, samt att bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag, utan suppleanter (ärende 10).

 • att styrelseordförande ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 200 000 kronor vardera i styrelsearvode, samt att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 60 000 och ledamoten i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till medlemmarna av ersättningsutskottet. Vidare ska de tidigare styrelseledamöterna Jenny Wärmé och Hans Runesten erhålla ett extra arvode om 100 000 kronor, varav 75 000 kronor utgår till Jenny Wärmé och 25 000 kronor till Hans Runesten. Det extra arvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser inom ramen för uppdragen i den oberoende budkommittén i anledning av EQT Real Estates, genom Chicago Holding, offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren. Det föreslagna styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår därmed till sammanlagt 1 390 000 kronor, exklusive det extra arvodet. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd löpande räkning (ärende 11).

 • omval av Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Anders Tägt som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 12).

 • omval av Seth Lieberman som styrelseordförande (ärende 12).

 • omval av Ingemar Rindstig (personval) och Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, som bolagets revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (ärende 12).

  För information om styrelseledamöterna som är föreslagna för omval hänvisas till årsredovisningen för 2018.

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 (ärende 14)

Valberedningen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedning enligt följande.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att avstå ifrån att utse representant till valberedningen, skall ledamot utses av den eller de största aktieägaren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilket inte ska vara den av styrelsen inom sig utsedda ledamoten.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den därpå följande valberedningen har offentliggjorts.

Styrelsens förslag till beslut

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst (ärende 9b)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om -61 405 325 kronor, samt bolagets balanserade fria egna kapital om 1 008 725 747 kronor, totalt 947 320 422 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 947 320 422 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas till aktieägarna.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, besluta om emission av aktier av serie A eller B, konvertibler avseende aktier av serie A eller B eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A eller B, samt preferensaktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets högsta tillåtna antal aktier eller aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning överskrids.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 15)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma:

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD, CFO, affärsutvecklingschef, fastighetschef, transaktionschef och bolagsjurist. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare föreslås att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig ”rabatt” i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt tillsammans med förslaget och på bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman.

__________________

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 28 155 641 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 25 655 641 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Det finns därmed totalt 28 155 641 aktier och 50 655 641 röster i bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 16 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 samt yttranden enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Strandvägen 5a, 114 51 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.stendorren.se, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda webbplats senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2019

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande direktör. 08-518 331 01, mikael.nicander@stendorren.se eller Seth Lieberman, styrelseordförande, 08-518 331 00, seth.lieberman@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2019 kl. 08.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.