Skip to content
Regulatoriskt

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB

Aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB org.nr 556825-4741, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016, kl. 14.00 på Kornetten Sky, Erik Dahlbergsallén 15 i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 maj 2016, dels anmäla sig till årsstämman senast torsdagen den 12 maj 2016 via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendörren Fastigheter AB, Bolagsstämma, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för stämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 12 maj 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande.

2.      Val av ordförande vid stämman.

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.      Val av en eller två justeringsmän.

5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6.      Godkännande av dagordning.

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och           koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015.

8.      Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2015,

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda resultaträkningen,

          c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

9.      Fastställande av antalet styrelseledamöter, samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.    Val av styrelseledamöter samt revisor och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.

12.    Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

13.    Beslut om ändring av bolagsordningen.

14.    Beslut om principer för utseende av valberedning.

15.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

16.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

          att styrelsens ordförande Seth Lieberman väljs till ordförande vid stämman (p. 2),

          att ovanstående dagordning godkänns (p. 6),

          att aktieutdelning lämnas med 0,40 kronor per aktie vid varje avstämningstillfälle där föreslagna avstämningsdagar är 4 juli 2016, 4 oktober 2016, 3 januari 2017 samt 4 april 2017, således totalt 1,60 kronor per aktie (p. 8.b),

          att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska vara bolagets revisor (p. 9),

          att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor till övriga ledamöter samt att ledamot ska erhålla 20 000 kronor för respektive uppdrag i utskott. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska inte erhålla något styrelsearvode. Styrelseledamöterna ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, äga rätt att fakturera styrelsearvodet jämte ett belopp som motsvarar sociala avgifter samt därpå belöpande mervärdesskatt samt att revisorn ska arvoderas enligt löpande räkning (p. 10),

          omval av Seth Lieberman, Mikael Nicander, Knut Pousette och Hans Runesten som ordinarie styrelseledamöter och nyval av Carl Mörk och Jenny Wärmé som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Noteras att Erik Selin och Mikael Andersson har avböjt omval samt att styrelsen kommer att lämna förslag på ytterligare en ordinarie styrelseledamot senast vid årsstämman (p. 11),

          omval av Seth Lieberman som styrelsens ordförande (p.11),

          omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (p. 11), och

          att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt styrelsens förslag nedan (p.12).

Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (p. 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier och/eller eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 13)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att aktiebolagslagen ska vara direkt tillämplig:

§ 7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Beslut om principerna för utseende av valberedning (p. 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om principer för utseende av valberedningen. Följande principer ska gälla.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 15)

Styrelsen föreslår att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma:

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD, finanschef och fastighetschef. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015, och styrelsens fullständiga beslutsförslag enligt ovan, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på bolagets hemsida (www.stendorren.se) från och med tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkt för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till

27 619 986 och det totala antalet röster i bolaget till 50 119 986.

Stockholm i april 2016

STENDÖRREN FASTIGHETER AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se