Skip to content
Regulatoriskt

Kommentar med anledning av EQT:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande

27 november 2018

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren” eller ”Bolaget”) har noterat att EQT Real Estate II[1] (”EQT Real Estate”), genom Chicago Holding AB[2] (”Chicago Holding”), idag den 27 november 2018 har lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Stendörren om att överlåta samtliga sina A- och B-aktier i Stendörren till Chicago Holding (”Erbjudandet”). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till EQT Real Estates pressmeddelande som offentliggjordes idag den 27 november 2018 och som hålls tillgängligt på https://www.eqtpartners.com/other/stendorren-bid/.

Stendörren har även noterat att Chicago Holding ingått avtal med Kvalitena AB (publ), Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, Knut Pousette, Hans Lycketorp och Seth Lieberman om förvärv av aktier i Stendörren. Genom avtalen, som är villkorade av erhållandet av nödvändiga tillstånd, kommer Chicago Holding förvärva 26,13 procent av aktierna och 50,06 procent av rösterna i Stendörren. Därtill har Kvalitena AB (publ) utfärdat en köpoption till EQT Real Estate omfattande 0,99 procent av rösterna i Stendörren. Köpoptionen är villkorad av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd. Givet att överlåtelserna fullbordas blir Chicago Holding således ny kontrollägare i Stendörren oavsett utfallet av Erbjudandet.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet inom sig utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Jenny Wärmé (budkommitténs ordförande), Helena Levander, Hans Runesten, Carl Mörk och Andreas Philipson (”Kommittén”) för att företräda Bolaget i samband med Erbjudandet. Kommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptsfristens utgång. Styrelseledamöterna Knut Pousette och Seth Lieberman anses jäviga mot bakgrund av avtalen med Chicago Holding som beskrivs ovan och kommer därför inte delta i Stendörrens styrelses handläggning av frågor som rör Erbjudandet.

Kommittén har utsett Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta: Jenny Wärmé, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tel. +46 708 43 12 18.

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2018 kl. 08:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.


 


[1] Fonden EQT Real Estate II innefattande EQT Real Estate II SCSp som agerar genom sin alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l. EQT Fund Management S.à r.l. ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée) inkorporerat och existerande under luxemburgsk rätt, med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 167.972, och agerar som förvaltare (gérant) för EQT Real Estate II SCSp, ett i luxemburgskt speciellt begränsat partnerskap (société en commandite spéciale) med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 227.967.

[2] Ett av EQT Real Estate helägt nybildat bolag, under namnändring från Goldcup 17730 AB.