Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 20 MAJ 2021

PRESSMEDDELANDE
 

Publiceringsdatum 2021-05-20

 

Vid årsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) idag beslutade aktieägarna om huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2020. Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Tägt, Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan. Anders Tägt omvaldes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande och med 240 000 kronor till övriga ledamöter, samt att 80 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera och att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 20 000 kronor vardera. Noterades att de omvalda styrelseledamöterna Nisha Raghavan och Henrik Orrbeck, som båda är anställda av EQT, avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.  

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier av serie A eller B, konvertibler avseende aktier av serie A eller B eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A eller B, samt preferensaktier, dock att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte får medföra att antalet aktier i bolaget kan öka med mer än totalt 10 procent beräknat per dagen för årsstämman. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre övriga ledamöter vilka utses av de per 31 augusti 2021 till röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har rätt att utse en ledamot.

Beslut om ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 15.00.

 

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.