Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 22 MAJ 2019

Publiceringsdatum 2019-05-22

Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 22 maj 2019. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Disposition avseende Bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Anders Tägt. Seth Lieberman omvaldes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisorer omvaldes Ingemar Rindstig (personval) och Ernst & Young AB (byråval), med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga ledamöter samt att 60 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och ledamoten ska erhålla 30 000 kronor. Extra arvode ska utgå med 75 000 kronor till tidigare styrelseledamoten Jenny Wärmé och med 25 000 kronor till tidigare styrelseledamoten Hans Runesten, för att kompensera för omfattande extra insatser i samband med EQT Real Estates, genom Chicago Holding, offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, besluta om emission av aktier av serie A eller B, konvertibler avseende aktier av serie A eller B eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A eller B, samt preferensaktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets högsta tillåtna antal aktier eller aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning överskrids.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av en styrelseledamot som styrelsen väljer inom sig samt tre övriga ledamöter vilka utses av de per 31 augusti 2019 till röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har rätt att utse en ledamot.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att ledande befattningshavare ska erbjudas en marknadsmässig kompensation och att den rörliga ersättningen som mest kan uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier. Om styrelsen beslutar att förvärva egna aktier så ska syftet vara att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande Bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna. Om styrelsen beslutar att överlåta egna aktier så ska syftet vara att möjliggöra företags- och fastighetsförvärv, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen.

För mer information, vänligen kontakta: Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01, mikael.nicander@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 17.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

ssmeddelande