Skip to content
Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 23 maj 2023

Pressmeddelande

23 maj 2023

Vid årsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) idag beslutade aktieägarna om huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2022. Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas Philipson omvaldes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga ledamöter, samt att 80 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera och att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 20 000 kronor vardera. Noterades att den omvalda styrelseledamoten Henrik Orrbeck som är anställd av EQT, avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre övriga ledamöter vilka utses av de per 31 augusti 2023 till röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har rätt att utse en ledamot.

Beslut om ersättningsrapport

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 65 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 180 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier av serie A eller B, konvertibler avseende aktier av serie A eller B eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A eller B, samt preferensaktier, dock att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte får medföra att antalet aktier i bolaget kan öka med mer än totalt 10 procent beräknat med utgångspunkt i antalet aktier vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör, telefon 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, telefon 072-158 70 92, per-henrik.karlsson@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl. 16:30 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se