Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 24 MAJ 2022

Pressmeddelande den 24 maj 2022

Vid årsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) idag beslutade aktieägarna om huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2021. Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Nisha Raghavan, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas Philipson omvaldes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor valdes BDO Mälardalen AB, med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till övriga ledamöter, samt att 80 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor vardera och att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 20 000 kronor vardera. Noterades att de omvalda styrelseledamöterna Nisha Raghavan och Henrik Orrbeck, som båda är anställda av EQT, avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.  

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt tre övriga ledamöter vilka utses av de per 31 augusti 2022 till röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har rätt att utse en ledamot.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av aktier av serie A eller B, konvertibler avseende aktier av serie A eller B eller teckningsoptioner avseende aktier av serie A eller B, samt preferensaktier, dock att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte får medföra att antalet aktier i bolaget kan öka med mer än totalt 10 procent beräknat per dagen för årsstämman. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut om ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl.11:15.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.