Skip to content
Regulatoriskt

Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB

Vid årsstämman i Stendörren Fastigheter AB den 18 maj 2016 har bland annat följande beslut fattats.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Bolaget beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades om aktieutdelning med 0,40 kronor per aktie vid varje avstämningstillfälle där avstämningsdagar är den 4 juli 2016, den 4 oktober 2016, den 3 januari 2017 och den 4 april 2017, således totalt 1,60 kronor per aktie. Årstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ledamöter utan suppleanter. Seth Lieberman, Mikael Nicander, Knut Pousette och Hans Runesten omvaldes och Carl Mörk, Jenny Wärmé och Andreas Philipsson nyvaldes som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Till revisorer valdes Ernst & Young Aktiebolag och Ingemar Rindstig. Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och arvode till övriga ledamöter ska utgå med 165 000 kronor vardera samt att ledamot ska erhålla 20 000 kronor för respektive uppdrag i utskott. Till bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller stamaktier av serie B och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt nyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande.

§7
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om en aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden (högst två) anges i anmälan.

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att anta följande principer för utseende av valberedning.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Om en eller flera aktieägare som utsett representanter till valberedningen inte längre tillhör de tre största ägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de tre största aktieägarna, den största aktieägaren på tur.

Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning för årsstämmor ska offentliggöras senast sex månader före stämman.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Mandattiden för valberedningen avslutas när den där påföljande valberedningen har offentliggjorts.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska gälla intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD, finanschef, fastighetschef, marknads- och uthyrningschef. Dessa ska erbjudas en marknadsmässig kompensation som ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stendörren Fastigheter AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl. 18.00