Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 22 JANUARI 2020

Pressmeddelande

22 januari 2020

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 22 januari 2020. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt val av styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2020 ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 440 000 kronor till styrelsens ordförande och med 240 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter samt att arvode till revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. För det fall att styrelsen beslutar att inrätta ett ersättningsutskott beslutades att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsearvodet, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår till sammanlagt 2 120 000 kronor. Ovan arvodesbelopp anges för helår. För perioden från årsstämman 2019 fram till extra bolagsstämman tillämpas arvodesbeslutet från årsstämman 2019 och för perioden därefter fram till slutet av årsstämman 2020 tillämpas arvodesbeslutet från extra bolagsstämman.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med valberedningens förslag, att till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Nisha Raghavan. Stämman beslutade vidare att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Anders Tägt. Styrelsen består således, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av Anders Tägt (ordförande), Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och
Nisha Raghavan.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman

Protokollet från bolagsstämman kommer hållas tillgängligt på Stendörrens webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01, mikael.nicander@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2020 kl. 15.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.