Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 23 JANUARI 2019

Publiceringsdatum 2019-01-23

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 23 januari 2019. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Antalet styrelseledamöter, val av styrelse samt arvode till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägares förslag, att arvoden till styrelsen inklusive utskottsarbete ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 23 maj 2018. Stämman beslutade även, i enlighet med aktieägares förslag, att arvodet för styrelseledamöter som frånträder respektive nyväljs på extra bolagsstämma 23 januari 2019 ska fördelas pro rata för deras respektive tjänstgöringsperioder under tiden från årsstämman 2018 intill slutet av kommande årsstämma.

Stämman beslutade därefter, i enlighet med aktieägares förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av kommande årsstämma utse Henrik Orrbeck och Anders Tägt, vilka ersätter styrelseledamöterna Knut Pousette, Hans Runesten och Jenny Wärmé som har meddelat att de ställer sina platser till förfogande. Noterades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma därmed består av Seth Lieberman, Helena Levander, Andreas Philipson, Carl Mörk, Henrik Orrbeck och Anders Tägt. Stämman beslutade även, i enlighet med aktieägares förslag, att utse Seth Lieberman till styrelseordförande.

Beslut om fastställande av uppdaterade principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om uppdaterade principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande en förändring gentemot de nuvarande principerna på så sätt att styrelsen inom sig ska ha möjlighet att utse ledamot till valberedningen, och att sådan ledamot därmed inte behöver vara styrelsens ordförande.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer hållas tillgängligt på Stendörrens webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, verkställande direktör, 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019 kl.16.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.