Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 30 SEPTEMBER 2020

Pressmeddelande den 30 september 2020

 

Extra bolagsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) har hållits den 30 september 2020. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av COVID-19-pandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Under stämman fattades följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 57 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 1 125 000 teckningsoptioner.  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget.

Protokollet från stämman med fullständiga beslut kommer hållas tillgängligt på Stendörrens webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 070-308 52 09, erik.ranje@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl.15:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Erik Ranje, 070-308 52 09