Skip to content
Regulatoriskt

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 4 FEBRUARI 2022

Pressmeddelande

4 februari 2022

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) har hållits den 4 februari 2022. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseordförande samt arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, följande beslut att gälla för tiden intill slutet av årsstämman 2022 (beslut från årsstämman 2021 anges inom parantes):

  • att styrelsen ska bestå av sex (sju) ordinarie ledamöter;
  • att utse styrelseledamoten Andreas Philipson till ny styrelseordförande, med anledning av  tidigare styrelseledamoten tillika styrelseordföranden Anders Tägts utträde ur styrelsen; och
  • att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 (440 000) kronor till styrelseordföranden och med 250 000 (240 000) kronor vardera till övriga av stämman valda styrelseledamöter. Därtill beslutades att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om 80 000 (80 000) kronor och att ledamöterna i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om 30 000 (30 000) kronor vardera samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om 60 000 (60 000) kronor och att ledamöterna i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om 20 000 (20 000) kronor vardera. De beslutade arvodesbeloppen anges för helår.

Styrelsen kommer därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av Andreas Philipson (ordförande), Henrik Orrbeck, Nisha Raghavan, Helena Levander, Carl Mörk och Seth Lieberman.

Ytterligare information från den extra bolagsstämman

Protokollet från bolagsstämman kommer hållas tillgängligt på Stendörrens webbplats senast två veckor efter stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 08-518 331 00, erik.ranje@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022 kl. 10:30 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.