Skip to content
Regulatoriskt

Ökat antal aktier och röster i Stendörren

Antalet aktier och röster i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren”) har ökat och uppgår från och med den 15 maj 2018 till 28 155 641, uppdelat i 2 500 000 A-aktier med tio (10) röster vardera och 25 655 641 B-aktier med en (1) röst vardera. Det totala antalet röster i Stendörren efter ökningen uppgår till 50 655 641.

De nya 535 655 B-aktierna, berättigande till sammanlagt 535 655 röster, motsvarande 1,1 procent av det totala antalet röster i Stendörren efter ökningen, har tillkommit genom påkallande av teckningsoptioner inom ramen för det incitamentsprogram som Stendörrens extra bolagsstämma antog den 5 november 2014. Inga ytterligare aktier kan tillkomma inom ramen för programmet.

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 9 juni 2018 kl. 12.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör.

Telefon +46 70-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.