Skip to content
Icke-regulatoriskt

Positivt planbesked för Stendörren i Botkyrka

Stendörren inkom i juni 2016 med ansökan till Botkyrka kommun om ändrad detaljplan avseende byggrätt tillhörande fastigheten Tegelbruket 1 i Botkyrka. Samhällsbyggnadsnämnden i kommunen fattade vid sitt senaste sammanträde beslut att ge positivt planbesked för att inleda arbetet med framtagande av en ny detaljplan i linje med ansökan.

Den preliminära tidplanen för detaljplanearbetet indikerar att ett förslag till ny detaljplan skulle kunna gå ut på samråd under fjärde kvartalet 2017 för att ett år därefter kunna vinna laga kraft.

Förslaget som inlämnats till kommunen avser exploatering av fastigheten Tegelbruket 1 samt förvärv och exploatering av del av grannfastigheten Fittja 17:1 (som idag ägs av kommunen). Totalt skulle projektet kunna omfatta exploatering av upp till 800 bostäder.

Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar: ”Beskedet från Botkyrka kommun är ett glädjande bevis att vår medvetna satsning på värdeskapande via vidareutveckling av detaljplaner i vårt befintliga fastighetsbestånd fungerar. Detta besked utgör ett viktigt steg i planprocessen men vägen till färdig detaljplan för bostäder är fortfarande lång och bedöms ta cirka 2 år.”

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-518 331 00).

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se