Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren emitterar hybridobligationer om SEK 800 miljoner, offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet samt förtidsinlöser befintliga 2020-obligationer

Pressmeddelande

11 september 2019

Hybridobligationsemission

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Stendörren”) har framgångsrikt emitterat efterställda hybridobligationer denominerade i SEK med evig löptid och vilka kommer att redovisas som eget kapital i Stendörrens redovisning om SEK 800 miljoner under ett ramverk om totalt SEK 1 500 miljoner. Hybridobligationerna har en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 650 baspunkter och ett första inlösendatum 18 september 2024 (de ”Nya Hybridobligationerna”). Stendörren avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionen var kraftigt övertecknad vilket visar att investerare, såväl institutionella investerare från Sverige och internationellt, liksom privatpersoner, stödjer oss i vår nästa tillväxtfas”, säger Mikael Nicander, VD Stendörren.

Frivilligt återköpserbjudande

Stendörren offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 5 juli 2020, ISIN SE0010023564 och med utestående volym om SEK 710 000 000 (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 den 11 September 2019. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominella belopp om SEK 233 miljoner.

Stendörren meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 102,20% av nominellt belopp. Stendörren kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 18 September 2019.

Förtidsinlösen

Stendörren meddelar vidare att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna daterade 30 juni 2017 (”Förtida Inlösen”). Obligationerna kommer vid Förtida Inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 102,00 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för Förtida Inlösen vilken förväntas vara den 7 oktober 2019.

Danske Bank, Nordea och Swedbank har varit dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna samt Återköpserbjudandet och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit legal rådgivare.

Dealer managers och joint bookrunners: Danske Bank: + 46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se

Nordea Bank Abp: +46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Nicander, verkställande direktör, 08-518 331 01 eller mikael.nicander@stendorren.se

Magnus Sundell, CFO, 08-518 331 02 eller magnus.sundell@stendorren.se

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 15.30 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.