Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren erhåller ytterligare tre bygglov inom lager och logistik

Pressmeddelande

20 januari 2022

Stendörren Fastigheter AB har idag erhållit ett lagakraftvunnet bygglov inom logistik i Almnäs, Södertälje och har därmed sedan slutet av 2021, utöver vad som redan kommunicerats, erhållit tre bygglov avseende nyproduktion inom kärnsegmentet lager och logistik i Södertälje, Västerås respektive Uppsala. 

I Almnäs, Södertälje, som utgör ett av Stendörrens största utvecklingsområden, har bygglov erhållits för första etappen, omfattande ca. 11 500 kvm logistik. Projektet genomförs med höga hållbarhetsmål och kommer certifieras enligt BREEAM, nivå Excellent. Förberedande arbeten inleddes under hösten 2021 och projektet beräknas vara färdigställt till årsskiftet 2022/2023.

I Bäckby industriområde, beläget väster om Västerås Centrum, har bygglov erhållits för nyproduktion på fastigheten Hjulsmeden 1 om ca. 2 700 kvm bestående av flexibla lokaler för små eller medelstora verksamheter med inriktning på lager, lätt industri eller handel. Produktionsstart beräknas till början av 2022 och kommer att färdigställas under året.

I det attraktiva industriområdet Librobäck, strax nordväst om Uppsalas stadskärna, har bygglov erhållits för uppförande av en byggnad omfattande ca. 2 200 kvm för lager- och verksamhetslokaler på fastigheten Librobäck 21:3. Produktionsstart beräknas ske under första kvartalet 2022 och färdigställas till slutet av samma år.

Anders Johansson har rekryterats till Stendörren för att bidra i bolagets ökade aktivitet inom utveckling av lager- och logistikfastigheter.  Han tillträder rollen som Affärs- och Projektchef Logistik den 1 februari 2022. Anders har en bred och lång erfarenhet med specialistkompetens inom logistikfastigheter och kommer närmast från Colliers.  

”Det är glädjande att se hur vårt intensiva arbete med att identifiera möjligheter i Stendörrens befintliga fastighetsbestånd nu börjar materialiseras genom nyproduktion av hållbara lager- och logistiklokaler. Det är med tillförsikt jag ser fram emot att genomföra dessa tre projekt och på så vis möta efterfrågan från våra kunder i orter där vi idag upplever en hög efterfrågan på moderna och hållbara lokaler.” säger Erik Ranje, Verkställande direktör på Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                                               

Erik Ranje, Verkställande direktör, 070-308 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Maria Jonsson, Utvecklingschef, 070-811 09 85 eller maria.jonsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa långsiktig lönsam substanstillväxt genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Därutöver förädlar vi verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning i attraktiva lägen, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.