Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB emitterar SEK-obligation om 700 mkr och offentliggör resultatet av ett frivilligt återköpserbjudande

2021-01-21 15:00

Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Stendörrens pressmeddelande daterat den 18 januari 2021 kl. 09:45 CET samt därtill hörande Tender Information Document.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Emission av seniora icke-säkerställda obligationer

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Stendörren”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 700 mkr (”Nya Obligationen”) med en ram om 1 000 mkr. Den Nya Obligationen har en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 365 baspunkter. Stendörren avser att ansöka om upptagande till handel av den Nya Obligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Frivilligt återköpserbjudande

Stendörren offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Stendörrens utestående seniora icke-säkerställda obligation med rörlig ränta och med förfall 18 juni 2021, ISIN SE0011282052, med utestående volym om SEK 650 mkr (”Obligationen”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 21 januari 2021. Innehavare av Obligationen har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationen motsvarande ett totalt nominellt belopp om 483,9 mkr.

Stendörren meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa samtliga Obligationer som accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet. Priset för Obligationen i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Stendörren kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 28 januari 2021.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom en sekundärmarknadstransaktion hos Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av transaktionen med sina lokala kontaktpersoner.

Förtidsinlösen

Stendörren avser att efter den 20 mars 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationer vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med klausul 9.3.1 under obligationsvillkoren för Obligationen (”Förtida Inlösen”). Obligationerna kommer genom en Förtida Inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat arrangörer, bookrunners och dealer managers i samband med nya emissionen samt återköpet. Vinge har agerat legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och dealer managers:
 

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Per-Henrik Karlsson

Ekonomidirektör

per-henrik.karlsson@stendorren.se, Telefon: +46 72 158 70 92

Erik Ranje, 070-308 52 09