Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2021-obligationer

2021-01-18 09:45

 

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget” eller ”Stendörren”) har givit Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda obligationer om cirka 650 000 000 under en ram om 1 000 000 000 med en löptid om 3,25 år (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Innehavare av Obligationer (såsom definierat nedan) samt övriga möjliga investerare med intresse att delta i den potentiella emissionen av Nya Obligationer kan kontakta Nordea Bank Abp eller Swedbank AB (publ) för ytterligare information.

I samband med emissionen av Nya Obligationer erbjuder Stendörren innehavare av Bolagets utestående obligationer, listade nedan, med förfall 18 juni 2021 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 18 januari 2021 (”Återköpsdokumentet”).

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0011282052 / SEK 650 000 000 / SEK 650 000 000 / SEK 100 000 / 101,00%

Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns tillgängligt under

Investor Relations – Rapporter och presentationer på Stendörrens hemsida, www.stendorren.se.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 21 januari 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 28 januari 2021. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Bolaget avser att efter 20 mars 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna vilka inte har återköpts i Återköpserbjudandet, givet att en emission av de Nya Obligationerna genomförs, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna. Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers:
 

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Per-Henrik Karlsson

Ekonomidirektör

per-henrik.karlsson@stendorren.se

Telefon: +46 72 158 70 92

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021 kl. 09:45 CET.

Erik Ranje, 070-308 52 09