Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ): KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I STENDÖRREN FASTIGHETER AB (PUBL) DEN 23 MAJ 2017

Publiceringsdatum 2017-05-23

Årsstämma med aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har hållits den 23 maj 2017. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Disposition avseende Bolagets resultat

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2016 för Bolaget och för koncernen. Årsstämman beslutade att till ägarna utdela 0,5 kr per aktie vid följande avstämningstillfällen: 4 juli 2017, 3 oktober 2017, 3 januari 2018 samt 3 april 2018, således totalt 2,0 kronor per aktie. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké för år 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha två revisorer varav en revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Seth Lieberman, Knut Pousette, Hans Runesten, Carl Mörk, Jenny Wärmé och Andreas Philipson och Helena Levander valdes som ny ordinarie styrelseledamot. Seth Lieberman omvaldes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisorer omvaldes Ingemar Rindstig (personval) och Ernst & Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor till övriga ledamöter samt att 60 000 kronor ska utgå per utskott att fördelas mellan ordföranden och ledamöterna i revisions- respektive ersättningsutskottet, för det fall sådana utskott inrättats. Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 eller 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 550 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 550 000 nya aktier av aktieslaget stam B, i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsberättigade är Bolagets anställda som beroende på befattning kommer att erbjudas olika antal teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 14 juni 2017.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och representanter för de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, innebärande bl.a. att ersättningsfrågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befattningshavare är VD, CFO, marknads- och uthyrningschef, fastighetschef, bolagsjurist och transaktionschef. Den rörliga ersättningen kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Godkännande av närståendetransaktion

Stämman beslutade att godkänna ett förvärv av samtliga aktier i Ankarhagen Ulvsunda AB och därigenom indirekt fastigheten Stockholm Båglampan 25 i enlighet med styrelsens förslag.