Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande om upp till 300 miljoner kronor av utestående hybridobligationer

2023-03-06 10:10

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående SEK dominerade efterställda hybridobligationer listade nedan (”Hybridobligationer”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Hybridobligationer mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan, plus upplupen och icke betald ränta. Återköpserbjudandet kommer att begränsas till ett totalt nominellt belopp om SEK 300 000 000 (vilket belopp kan komma att ökas, minskas eller tas bort såsom Bolagets finner lämpligt). Hybridobligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 6 mars 2023 (”Återköpsdokumentet”).

Beskrivning av Hybridobligationerna / ISIN / Emitterat belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris

2019/Perpetual Subordinated FRN / SE0013042413 / SEK 800 000 000 / SEK 800 000 000 / SEK 1 250 000 / 100,0 %

Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns tillgängligt under följande länk: https://www.stendorren.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 10 mars 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 15 mars 2023.

”Syftet med detta återköpserbjudande är att proaktivt hantera våra kommande förfall i kapitalmarknaden och att reducera våra kapitalkostnader”, säger Erik Ranje, VD för Stendörren.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska)

Dealer Managers
 

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget
Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör,
per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon: +46 72 158 70 92

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2023 kl. 10:10 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se