Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt i samband med tilläggsemission

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget”) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner kronor. I samband därmed upprättade Bolaget ett prospekt med anledning av Bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 maj 2015 (“Obligationsprospektet 2015”). Obligationslånet är sedan 1 juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M plus 5,00 procentenheter. Bolaget har därefter genomfört en tilläggsemission om 50 miljoner kronor. Vidare har Bolaget genomfört ytterligare en tilläggsemission om 125 miljoner kronor i juni 2016 (“Tilläggsemissionen”), varefter totalt 750 miljoner kronor är utestående inom låneramen.

Med anledning av Tilläggsemissionen och att giltighetstiden för Obligationsprospektet 2015 har löpt ut, har Bolaget upprättat ett nytt prospekt (“Obligationsprospektet 2016”).

Finansinspektionen har idag godkänt Obligationsprospektet 2016.

Obligationsprospektet 2016 finns tillgängligt i elektronisk form på www.stendorren.se och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-121 317 01).

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2016 klockan 11:00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B).  Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se