Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Stendörren Fastigheter AB publ – Obligationslån 2018-2021 NoteringsprospektStendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 juni 2018 en emission av ett icke efterställt icke säkerställt obligationslån om 350 miljoner SEK inom ett rambelopp om 1 000 miljoner SEK (”Obligationen”).

I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.stendorren.se).

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 14.00.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.