Skip to content
Icke-regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör resultat från återköpserbjudandet avseende bolagets Hybridobligationer med ISIN SE0013042413

2023-03-10 14:30

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget”) offentliggör resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") av Bolagets utestående SEK denominerade efterställda hybridobligationer med ISIN SE0014479366 och med en utestående volym om SEK 800 miljoner ("Hybridobligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 (CET) den 10 mars 2023 och gjordes i enlighet med villkoren beskrivna i återköpsdokumentet daterat 6 mars 2023 ("Återköpsdokumentet"). Bolaget har mottagit återköp om ett totalt belopp om SEK 287,5 miljoner och avser acceptera alla återköp som mottagits.

Bolaget avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Hybridobligationerna i Återköpserbjudandet är 100,00% av nominellt belopp. Upplupen och obetald ränta för Hybridobligationerna kommer att erläggas på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Hybridobligationerna. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas på eller omkring den 15 mars 2023.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
 

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:
Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör,
per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon: +46 72 158 70 92

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se