Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Bolaget”) har sedan februari 2015 ett treårigt obligationslån utestående med en total låneram om 750 miljoner kronor. I samband därmed upprättade Bolaget ett prospekt med anledning av Bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 maj 2015 (“Prospektet”). Obligationslånet är sedan 1 juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholm och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR 3M plus 5,00 procentenheter. Bolaget har genomfört en tilläggsemission om upp till 50 miljoner kronor till 100 % av nominellt värde (“Tilläggsemissionen”).

Med anledning av Tilläggsemissionen och att Bolaget den 23 november 2015 offentliggjorde sin kvartalsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2015 har Bolaget upprättat ett tillägg till Prospektet (“Tilläggsprospektet”).

Finansinspektionen har idag godkänt Tilläggsprospektet.

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga i elektronisk form på www.stendorren.se och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Stendörren.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Brodin (tel: 08-121 317 01).

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 klockan 16.00.

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se