Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) överväger att emittera gröna, seniora ej säkerställda obligationer och offentliggör ett återköpserbjudande för befintliga seniora ej säkerställda 21/24 obligationer

2023-09-11

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller ”Bolaget”) har givit Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 11 september 2023. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera ett grönt, seniort icke-säkerställt obligationslån under ett ramverk om totalt SEK 600 miljoner och en löptid om 3,25 år (det ”Nya Obligationslånet”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med den tilltänkta emissionen av det Nya Obligationslånet meddelar Stendörren att de erbjuder innehavare av Bolagets befintliga icke-säkerställda obligationslån med utestående nominellt belopp om SEK 700 miljoner, förfall i april 2024 samt med ISIN SE0015503545 (”Obligationslånet”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka delar av eller hela Obligationslånet mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,46 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationslånet kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 11 september 2023 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 14 september 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas inträffa omkring den 21 september 2023. Återköpserbjudandet är villkorat av en framgångsrik emission av det Nya Obligationslånet  och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med allokeringen av det Nya Obligationslånet kommer Stendörren att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering i det Nya Obligationslånet, innan allokering gjort ett giltigt anbud av innehav i Obligationslånet i enlighet med de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Under förutsättning att det Nya Obligationslånet emitteras och Återköpserbjudandet genomförs avser Bolaget att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av eventuella delar av Obligationslånet som inte blivit återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationslånet. Obligationslånet kommer i en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsvarande 101,46 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Stendörrens webbplats via följande länk: https://www.stendorren.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) agerar joint bookrunners i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt dealer managers för Återköpserbjudandet. Swedbank AB (publ) har agerat sole structuring advisor till Bolaget i samband med dess gröna finansieringsramverk som verifierats av ISS ESG. Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen av det Nya Obligationslånet samt återköpserbjudandet.  

Dealer Managers:
 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: dcm_admin@danskebank.se

Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se
eller telefon: +46 8 518 331 00

Per-Henrik Karlsson, Ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon: +46 72 158 70 92

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2023 kl. 08:15 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se