Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter AB (publ) överväger emission av gröna efterställda hybridobligationer och offentliggör ett återköpserbjudande av utestående hybridobligationer

Pressmeddelande

8 maj 2024

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller “Bolaget”) har mandaterat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) att i egenskap av arrangörer och “joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 14 maj 2024 för att undersöka möjligheten att emittera gröna efterställda hybridobligationer med rörlig ränta, evig löptid och med första ordinarie inlösendag tre år efter initialt emissionsdatum under ett ramverk om upp till 400 miljoner kronor (de ”Nya Hybridobligationerna”). En marknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna har Stendörren idag tillkännagivit en inbjudan till innehavare av sina 800 miljoner kronor hybridobligationer med ISIN SE0013042413 (de ”Befintliga Hybridobligationerna”), att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka de Befintliga Hybridobligationerna till ett kontant pris om 101,00 procent tillsammans med uppskjuten ränta (Eng. Deferred Interest, så som definierat i gällande villkor) (om någon) och upplupen och icke betald ränta till och med (och inklusive) inlösendagen (Eng. Redemption Date, så som definierat i gällande villkor) (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas enligt de villkor som beskrivs i återköpsdokumentet daterat 8 maj 2024, vilket är tillgängligt på Bolagets webbsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 15:00 CEST den 16 maj 2024, såvida det inte förlängs, öppnas på nytt, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 23 maj 2024. Stendörrens återköp av eventuella Befintliga Hybridobligationer är villkorat av en framgångsrik emission av Nya Hybridobligationer och enligt villkoren i Återköpsdokumentet. I samband med allokeringen av de Nya Hybridobligationerna kommer Stendörren att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering i de Nya Hybridobligationerna, innan allokering gjort ett giltigt anbud av innehav i de Befintliga Hybridobligationerna i enlighet med de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

Återköpsdokumentet är tillgängligt på Stendörrens hemsida, via följande länk: https://www.stendorren.se/sv/investerare/obligationer/

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) har mandaterats som arrangörer och “joint bookrunners” i samband med emissionen av de Nya Hybridobligationerna och “dealer managers” i samband med återköpserbjudandet. Vinge agerar legal rådgivare i samband med de Nya Hybridobligationerna och Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): bondsyndicate@seb.se

Swedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, VD, erik.ranje@stendorren.se eller telefon: +46 8 518 331 00

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, per-henrik.karlsson@stendorren.se eller telefon: +46 72 158 70 92

Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024 kl. 09:45 CEST.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner.  Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.