Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter förvärvar sex fastigheter i Bromma och Spånga för 921 miljoner kronor

Stendörren Fastigheter AB har, via två helägda dotterbolag, ingått avtal med Profi Fastigheter AB om förvärv av en portfölj bestående av totalt sex fastigheter i Stockholm; Magneten 12, Magneten 18, Magneten 30, Magneten 33, Elementet 1, samtliga belägna i Bromma, och Vitgröet 12, Spånga. Tillträde planeras till den 2 juli 2018.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till 389 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 921 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till cirka 83 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till 57 635 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande drygt 91 procent med en genomsnittlig duration om cirka 3 år.

Förvärvet finansieras med upptagande av säkerställd bottenfinansiering hos Danske Bank avseende fem fastigheter och en fastighet hos Swedbank, samt via ett nyligen emitterat 3-årigt obligationslån. I förhållande till den senast avgivna kvartalsrapporten innebär tillträdet av dessa sex fastigheter att Stendörrens uthyrbara area ökar med 9 procent, fastighetsvärdet med 14 procent medan förvaltningsresultatet beräknas öka med cirka 17 procent på årsbasis, motsvarande en ökning från cirka 6 kronor per aktie till cirka 7 kronor per aktie.

”Vi är glada att kunna köpa en mycket välskött fastighetsportfölj i expansiva Bromma och Spånga. Området gynnas starkt av de många infrastruktursatsningarna avseende framförallt förbättrad kollektivtrafik och har sedan tidigare ett starkt företagsklimat. När Stockholm växer vill vi kunna tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till alla de företag som vill verka i detta tillväxtområde. ” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

”Fastigheterna ligger samlade vilket passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Vi har redan flera fastigheter i området och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare och skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 19 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.