Skip to content
Regulatoriskt

Stendörren Fastigheter säkerställer refinansiering av obligationsförfall samt informerar om kommande investerarmöten

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG.

Stendörren har via upptagande av utökade säkerställda seniorkrediter säkrat full refinansiering av bolagets utestående obligation om 430 miljoner kronor med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018 (ISIN: SE0006600268). Detta förväntas medföra både ett förbättrat räntenetto om cirka 10 miljoner kronor på årsbasis och en förlängd genomsnittlig kapitalbindning av bolagets räntebärande skulder om cirka 0,6 år.

Stendörren emitterade den 5 juli 2017 ett icke-säkerställt, treårigt obligationslån om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 miljard kronor (ISIN: SE0010023564). Bolaget har mandaterat ABG Sundal Collier och Swedbank att arrangera en serie av möten med kreditinvesterare med start den 16 januari 2018. Efter genomförda investerarmöten kan en obligationsemission inom befintligt rambelopp komma att genomföras, med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av bolaget. Vid genomförande kommer emissionslikviden att användas till allmänna verksamhetsändamål inklusive förvärv inom ramen för bolagets förvärvsstrategi.

För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen.

Certified Adviser är Remium Nordic Holding AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se